Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 23 października 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

 
 
Zmiana rozporządzenia w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Dz.U.2020.1870 z dnia 2020.10.23

 

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA EDUKACJI I NAUKI 1

z dnia 23 października 2020 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

Na podstawie art. 30b ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910 i 1378) zarządza się, co następuje:

§1.  W rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 1389, 1830 i 1859) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 w ust. 1 wyrazy "§ 1a, § 1b i § 2b" zastępuje się wyrazami "§ 1a";
2) § 1a otrzymuje brzmienie:

"§ 1a. 1. Od dnia 24 października 2020 r. do dnia 8 listopada 2020 r. na obszarze kraju ogranicza się funkcjonowanie publicznych i niepublicznych:

1) szkół podstawowych dla dzieci i młodzieży w zakresie dotyczącym klas IV-VIII oraz szkół podstawowych dla dorosłych;
2) szkół ponadpodstawowych;
3) placówek kształcenia ustawicznego i centrów kształcenia zawodowego.

2. W przypadku:

1) szkół podstawowych specjalnych w zakresie dotyczącym klas IV-VIII oraz szkół ponadpodstawowych specjalnych,
2) szkół podstawowych specjalnych w zakresie dotyczącym klas IV-VIII oraz szkół ponadpodstawowych specjalnych, funkcjonujących w specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych,
3) szkół podstawowych specjalnych w zakresie dotyczącym klas IV-VIII oraz szkół ponadpodstawowych specjalnych, zorganizowanych w podmiotach leczniczych i jednostkach pomocy społecznej
- zajęcia mogą być prowadzone w szkole; o prowadzeniu zajęć w szkole decyduje dyrektor szkoły.";

3) uchyla się § 1b;

4) w § 2:

a) uchyla się ust. 3,
b) ust. 3a otrzymuje brzmienie:
"3a. W przypadku ograniczenia funkcjonowania szkół, placówek i centrów zgodnie z § 1a, zajęcia są realizowane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 30c ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe, z wyjątkiem zajęć prowadzonych w szkole, o których mowa w ust. 3f pkt 1 i § 1a ust. 2.",
c) w ust. 3b wyrazy "§ 1a i § 1b" zastępuje się wyrazami "§ 1a",
d) uchyla się ust. 3c-3e,
e) ust. 3f otrzymuje brzmienie:

"3f. W przypadku szkół podstawowych dla dzieci i młodzieży w zakresie dotyczącym klas IV-VIII, szkół podstawowych dla dorosłych oraz szkół ponadpodstawowych, o których mowa w § 1a ust. 1, w odniesieniu do uczniów, którzy z uwagi na rodzaj niepełnosprawności lub brak możliwości realizowania zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, o których mowa w ust. 3a, w miejscu zamieszkania, dyrektor szkoły ma obowiązek:

1) zorganizować zajęcia w szkole lub
2) umożliwić uczniowi realizację zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość na terenie szkoły.",

f) uchyla się ust. 3g;

5) § 2a otrzymuje brzmienie:

"§ 2a. Ograniczenie funkcjonowania szkół, o których mowa w § 1a ust. 1, nie dotyczy:

1) szkół podstawowych specjalnych w zakresie dotyczącym klas IV-VIII oraz szkół ponadpodstawowych specjalnych, funkcjonujących w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych i młodzieżowych ośrodkach socjoterapii;
2) internatów.";

6) w § 2b:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Od dnia 24 października 2020 r. do dnia 8 listopada 2020 r. na obszarze kraju ogranicza się funkcjonowanie publicznych i niepublicznych szkół artystycznych, które polega na zorganizowaniu zajęć w tych szkołach w następujący sposób:

1) w przypadku szkół artystycznych realizujących wyłącznie kształcenie artystyczne - zajęcia edukacyjne są realizowane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, o których mowa w ust. 3, lub w inny sposób, o którym mowa w ust. 4;

2) w przypadku szkół artystycznych realizujących także kształcenie ogólne w zakresie klas IV-VIII szkoły podstawowej oraz w zakresie liceum ogólnokształcącego - zajęcia edukacyjne ogólnokształcące i zajęcia edukacyjne artystyczne są realizowane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, o których mowa w ust. 3, lub w inny sposób, o którym mowa w ust. 4;

3) w przypadku szkół artystycznych realizujących także kształcenie ogólne w zakresie klas I-III szkoły podstawowej - zajęcia edukacyjne ogólnokształcące i zajęcia edukacyjne artystyczne są realizowane w szkole, chyba że ograniczenie nastąpiło zgodnie z § 1 ust. 1.",

b) uchyla się ust. 2,
c) w ust. 3 wyrazy "z wyjątkiem zajęć, o których mowa w ust. 1 pkt 1-4" zastępuje się wyrazami "z wyjątkiem zajęć, o których mowa w ust. 1 pkt 3".

§2.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 24 października 2020 r.

Minister Edukacji i Nauki: P. Czarnek


1 Minister Edukacji i Nauki kieruje działem administracji rządowej - oświata i wychowanie, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 października 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Edukacji i Nauki (Dz. U. poz. 1848).
 
 

© Copyright Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Bratkowicach