Rozdział I. Postanowienia ogólne

§ 1

 1. Nazwa Szkoły brzmi: Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego, zwana dalej Szkołą.
 2. Siedzibą Szkoły jest budynek nr 398 położony w Bratkowicach na działce nr 4775, 4776, 4777.
 3. Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego jest placówką oświatowo-wychowawczą o charakterze publicznym, kształcącą w cyklu ośmioletnim podstawowym, w której w ostatnim roku nauki przeprowadza się egzamin.
 4. Organem prowadzącym Szkołę jest Gmina Świlcza.
 5. Obsługą finansową zajmuje się Centrum Usług Wspólnych w Świlczy.
 6. Nadzór pedagogiczny nad Szkołą sprawuje Podkarpacki Kurator Oświaty w Rzeszowie.
 7. Szkoła działa w obwodzie ustalonym przez organ prowadzący.
 8. Szkoła działa na podstawie ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz niniejszego statutu.
 9. Szkoła jest placówką budżetową.
 10. Zasady gospodarki finansowej określają odrębne przepisy.

§2

 1. Ilekroć w Statucie jest mowa o:
  • Szkole – należy przez to rozumieć Szkołę Podstawową Nr 1 im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego,
  • Statucie – należy przez to rozumieć Statut Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Bratkowicach ,
  • nauczycielu – należy przez to rozumieć każdego pracownika pedagogicznego Szkoły,
  • rodzicach – należy przez to rozumieć także prawnych opiekunów dziecka oraz osoby (podmioty) sprawujące pieczę zastępczą nad dzieckiem,
  • organie prowadzącym – należy przez to rozumieć Gminę Świlcza.

§3

 1. Szkoła posiada:
  • pieczęć urzędową okrągłą dużą i małą,
  • stempel prostokątny z adresem Szkoły.
 2. Świadectwa promocyjne oraz ukończenia Szkoły, duplikaty świadectw oraz inne druki i dokumenty wydawane są w Szkole na zasadach określonych przez Ministra Edukacji Narodowej.
 3. Świadectwo z wyróżnieniem otrzymuje uczeń, który uzyskał średnią z ocen 4,75 (lub wyższą) oraz, co najmniej, bardzo dobre zachowanie.
 4. Szkoła może prowadzić, w czasie wolnym od nauki, placówkę wypoczynku dla dzieci i młodzieży, po uzyskaniu zgody organu prowadzącego, zgodnie z odrębnymi przepisami.
 5. Szkoła może prowadzić kursy oraz szkolenia dla uczniów i osób dorosłych, jako pozaszkolną formę nauczania, zgodnie z odrębnymi przepisami.
   

Rozdział II. Cele i zadania Szkoły

§4

 1. Szkoła realizuje cele i zadania określone w ustawie o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Dz. U. nr 95 z późniejszymi zmianami) oraz przepisach wydanych na jej podstawie. w szczególności zapewnia uczniom pełny rozwój umysłowy, moralny, emocjonalny i fizyczny w zgodzie z ich potrzebami i możliwościami psychofizycznymi, w warunkach poszanowania ich godności osobistej oraz wolności światopoglądowej i wyznaniowej. W realizacji tego zadania szkoła respektuje zasady nauk pedagogicznych, przepisy prawa, a także zobowiązania, wynikające z Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka ONZ, Deklaracji Praw Dziecka ONZ oraz Konwencji o Prawach Dziecka, a także obowiązujący pakiet dokumentów respektowany przez państwa Unii Europejskiej.
 2. Szkoła umożliwia:
  • realizację obowiązku szkolnego oraz kontroluje jego spełnianie,
  • zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa ukończenia Szkoły Podstawowej,
  • rozwijanie różnorodnych zainteresowań, poprzez organizowanie wielu form zajęć pozalekcyjnych,
  • uczniom mającym trudności w nauce, udział w zajęciach wyrównawczych i reedukacyjnych, w celu wyrównania braków edukacyjnych,
  • uczniom z grup dyspanseryjnych, udział w zajęciach gimnastyki korekcyjnej,
  • poznanie dziedzictwa kultury narodowej, podtrzymanie poczucia tożsamości narodowej, językowej i religijnej, a w szczególności nauki języka polskiego oraz własnej historii i kultury,
  • uczestniczenie w szkolnej nauce religii, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej, uznając prawo do religijnego wychowania dzieci.
 3. Szkoła realizuje:
  • podstawy programowe przedmiotów obowiązkowych zatwierdzonych przez MEN,
  • Szkolny Plan Nauczania ustalony przez Dyrektora Szkoły,
  • Szkolny Zestaw Programów Nauczania, który obejmuje działalność Szkoły, z punktu widzenia dydaktycznego,
  • Wewnątrzszkolny System Oceniania uchwalony przez Radę Pedagogiczną,
  • Program Wychowawczo- Profilaktyczny uchwalony przez Radę Pedagogiczną, w porozumieniu z Radą Rodziców.
 4. Szkoła posiada wypracowaną przez siebie wizję: Jesteśmy Szkołą przyjazną, twórczą i bezpieczną. Posiadamy nawyki harmonijnego współistnienia ze środowiskiem przyrodniczym oraz krzewimy patriotyzm i podtrzymujemy dziedzictwo narodowe. Dbamy o zdrowie i kulturę osobistą.
 5. Szkoła posiada wypracowaną przez siebie misję:
  • w Szkole panuje miła atmosfera, sprzyjająca nauce i wychowaniu,
  • pomagamy uczniom w kształtowaniu wszechstronnego rozwoju osobowości,
  • inspirujemy do twórczego myślenia,
  • zapewniamy dobrze i ciekawie prowadzone zajęcia lekcyjne oraz pozalekcyjne, rozwijające zainteresowania, talenty w zależności od indywidualnych potrzeb i możliwości uczniów,
  • przygotowujemy ucznia do życia w społeczeństwie, wyrastającego z tradycji narodowych, dobrego patriotę i obywatela Europy, godnie reprezentującego nasz kraj,
  • wspieramy rodziców w procesie wychowania dzieci,
  • zapewniamy wysoko wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną, doskonalącą na bieżąco swój warsztat pracy,
  • między nauczycielami oraz pracownikami Szkoły propagujemy partnerstwo i współpracę,
  • dbamy o to, aby cała społeczność szkolna czuła się bezpiecznie.
 6. Szkoła posiada model absolwenta, który:
  • wie, co to jest system wartości,
  • odróżnia dobro od zła, w oparciu o uniwersalne wartości,
  • dąży do osiągania coraz lepszych wyników w nauce,
  • rozwija swoje zainteresowania i zdolności,
  • ceni wartości wychowania obywatelskiego i patriotycznego,
  • ceni wartości kultury i szanuje wielowiekowe dziedzictwo kulturowe,
  • cechuje się rozwiniętą świadomością ekologiczną,
  • propaguje postawy prozdrowotne i zdrowy tryb życia,
  • ceni wartości środowiska szkolnego i lokalnego,
  • potrafi radzić sobie w różnych sytuacjach, jest samodzielny w myśleniu i działaniu, asertywny i kulturalny,
  • cechuje go empatyczna postawa wobec innych,
  • posługuje się dwoma językami obcymi w prostej formie komunikacyjnej.
 7. Szkoła, w miarę możliwości, zapewnia uczniom opiekę i konsultację pedagoga.
 8. Szkoła może udzielać wsparcia realizowanym przez uczniów spontanicznym akcjom charytatywnym (np. na rzecz chorych kolegów), przez co rozwijane są postawy altruistyczne.
 9. Szkoła może prowadzić - w zależności od specjalnych potrzeb edukacyjnych - klasy specjalne, integracyjne, terapeutyczne lub wyrównawcze, po uzyskaniu zgody organu prowadzącego, stosując odpowiednie w tym zakresie przepisy.
 10. Dyrektor Szkoły, za zgodą organu prowadzącego, może przydzielić dodatkowe godziny na prowadzenie indywidualnych zajęć rewalidacyjnych z uczniami niepełnosprawnymi.
 11. Szkoła może organizować zajęcia poza terenem Szkoły (wycieczki krajoznawcze, wyjazdy do kina itp.), których zasady regulują odrębne przepisy oraz Regulamin wyjść, wyjazdów i wycieczek szkolnych.
 12. Uczniowie i pracownicy Szkoły są objęci ubezpieczeniem od następstw nieszczęśliwych wypadków, powstałych z winy umyślnej, jak i nieumyślnej oraz od odpowiedzialności cywilnej.
 13. W Szkole udziela się pomocy psychologiczno – pedagogicznej. W szczególności:
  • formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej obejmują:
   • zajęcia korekcyjno-kompensacyjne;
   • zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze;
   • zajęcia rewalidacyjne;
   • zajęcia rozwijające uzdolnienia;
   • zajęcia związane z wyborem kierunku kształcenia i zawodu oraz planowaniem kształcenia i kariery zawodowej;
   • rozmowy wychowawcze;
   • porady i konsultacje;
   • warsztaty, szkolenia,
  • pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana uczniowi polega na rozpoznawaniu i zaspokajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych ucznia oraz rozpoznawaniu indywidualnych możliwości psychofizycznych ucznia, wynikających w szczególności:
   • z niepełnosprawności;
   • z niedostosowania społecznego;
   • z zagrożenia niedostosowaniem społecznym;
   • ze szczególnych uzdolnień;
   • ze specyficznych trudności w uczeniu się;
   • z zaburzeń komunikacji językowej;
   • z choroby przewlekłej;
   • z sytuacji kryzysowych lub traumatycznych;
   • z niepowodzeń edukacyjnych;
   • z zaniedbań środowiskowych związanych z sytuacja bytową ucznia i jego rodziny;
   • z trudności adaptacyjnych związanych z różnicami kulturowymi lub ze zmianą środowiska edukacyjnego, w tym związanych z wcześniejszym kształceniem za granicą.

§5

 1. W Szkole organizowane jest nauczanie indywidualne, które regulują odrębne przepisy.
 2. W Szkole opracowane są zasady dopuszczania do użytku w Szkole podręczników, materiałów edukacyjnych.
 3. Zasady korzystania z podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych, zakupionych z dotacji celowej, określa odrębny Regulamin.

§6

 1. Celem kształcenia w Szkole jest przede wszystkim dbałość o integralny rozwój biologiczny, poznawczy, emocjonalny, społeczny i moralny ucznia, a zadaniami są:
  • wprowadzanie uczniów w świat wartości, w tym ofiarności, współpracy, solidarności, altruizmu, patriotyzmu i szacunku dla tradycji, wskazywanie wzorców postępowania i budowanie relacji społecznych, sprzyjających bezpiecznemu rozwojowi ucznia (rodzina, przyjaciele),
  • wzmacnianie poczucia tożsamości indywidualnej, kulturowej, narodowej, regionalnej i etnicznej,
  • formowanie u uczniów poczucia godności własnej osoby i szacunku dla godności innych osób,
  • rozwijanie kompetencji, takich jak: kreatywność, innowacyjność i przedsiębiorczość,
  • rozwijanie umiejętności krytycznego i logicznego myślenia, rozumowania, argumentowania i wnioskowania,
  • ukazywanie wartości wiedzy, jako podstawy do rozwoju umiejętności,
  • rozbudzanie ciekawości poznawczej uczniów oraz motywacji do nauki,
  • wyposażenie uczniów w taki zasób wiadomości oraz kształtowanie takich umiejętności, które pozwalają w sposób bardziej dojrzały i uporządkowany zrozumieć świat,
  • wspieranie ucznia w rozpoznawaniu własnych predyspozycji i określaniu drogi dalszej edukacji,
  • wszechstronny rozwój osobowy ucznia przez pogłębianie wiedzy oraz zaspokajanie i rozbudzanie jego naturalnej ciekawości poznawczej,
  • kształtowanie postawy otwartej wobec świata i innych ludzi, aktywności w życiu społecznym oraz odpowiedzialności za zbiorowość,
  • zachęcanie do zorganizowanego i świadomego samokształcenia opartego na umiejętności przygotowania własnego warsztatu pracy,
  • ukierunkowanie ucznia ku wartościom.
 2. Szkoła realizuje cele i zadania poprzez:
  • prowadzenie dziecka do zdobywania wiedzy i umiejętności niezbędnych w procesie dalszego kształcenia,
  • rozwijanie poznawczych możliwości uczniów, tak, aby mogli oni przechodzić od dziecięcego do bardziej dojrzałego i uporządkowanego rozumienia świata,
  • rozwijanie i przekształcanie spontanicznej motywacji poznawczej w motywację świadomą, przygotowując do podejmowania zadań wymagających systematycznego i dłuższego wysiłku intelektualnego i fizycznego,
  • uwzględnianie indywidualnych potrzeb ucznia w procesie kształcenia,
  • rozwijanie umiejętności poznawania i racjonalnego oceniania siebie, najbliższego otoczenia rodzinnego, społecznego, kulturowego, przyrodniczego i technicznego,
  • umacnianie wiary dziecka we własne siły i w możliwość osiągania trudnych, ale wartościowych celów,
  • rozbudzanie i rozwijanie wrażliwości estetycznej ucznia,
  • wzmacnianie poczucia tożsamości kulturowej, historycznej, etnicznej i narodowej,
  • kształtowanie zainteresowań własną miejscowością i regionem, lokalnymi tradycjami i obyczajami oraz zagrożeniami dla regionu,
  • kształtowanie samodzielności, obowiązkowości, odpowiedzialności za siebie i innych,
  • zachęcanie do indywidualnego i grupowego działania na rzecz innych,
  • kształtowanie umiejętności reagowania na zagrożenie bezpieczeństwa, życia i zdrowia,
  • kształtowanie potrzeby i umiejętności dbania o własne zdrowie, sprawność fizyczną i właściwą postawę ciała,
  • promowanie ochrony zdrowia, kształtowanie nawyków higieny osobistej, zdrowego żywienia i higieny pracy umysłowej,
  • poznanie szkodliwości środków odurzających (alkoholu, nikotyny, narkotyków i in.) i zaznajomienie z instytucjami udzielającymi pomocy,
  • opiekę nad uczniami z rodzin zagrożonych patologią i niewydolnych wychowawczo,
  • poznawanie cech własnej osobowości i uświadamianie sobie własnej odrębności,
  • rozpoznawanie własnych emocji i emocji innych ludzi oraz kształtowanie do nich właściwego stosunku,
  • rozwijanie umiejętności asertywnych,
  • tworzenie własnego systemu wartości w oparciu o zasady solidarności, demokracji, tolerancji, sprawiedliwości i wolności,
  • rozwijanie zainteresowań i uzdolnień,
  • uczenie tolerancji i szacunku dla innych ludzi oraz zasad i reguł obowiązujących w relacjach międzyludzkich,
  • ukazanie znaczenia rodziny w życiu każdego człowieka i właściwych wzorców życia rodzinnego,
  • kształtowanie umiejętności bezpiecznego i higienicznego postępowania w życiu szkolnym i prywatnym,
  •  integrację uczniów niepełnosprawnych.

§7

 1. Realizacja celów i zadań Szkoły odbywa się także z uwzględnieniem optymalnych warunków rozwoju ucznia poprzez następujące działania:
  • integrację wiedzy nauczanej w procesie edukacji wczesnoszkolnej na pierwszym etapie edukacyjnym,
  • oddziaływanie wychowawcze określone w celach i zadaniach Szkoły,
  • prowadzenie lekcji religii/etyki w Szkole,
  • prowadzenie kół zainteresowań i kół przedmiotowych, zajęć specjalistycznych, dydaktyczno-wyrównawczych,
  • pracę pedagoga szkolnego wspomaganą badaniami i zaleceniami poradni psychologiczno-pedagogicznej.

§8

 1. Szkoła dba o bezpieczeństwo uczniów i ochrania ich zdrowie od chwili wejścia ucznia do Szkoły do momentu jej opuszczenia, poprzez:
  • zapewnienie uczniom przebywającym w Szkole opieki przez nauczycieli oraz innych pracowników Szkoły,
  • organizowanie przed lekcjami i w czasie przerw dyżurów nauczycielskich na korytarzach – zasady i organizację ww. dyżurów określa Regulamin dyżurów,
  • omawianie zasad bezpieczeństwa na godzinach wychowawczych i innych zajęciach,
  • zapewnienie pobytu w świetlicy szkolnej uczniom wymagającym opieki przed zajęciami i po zajęciach lekcyjnych,
  • szkolenie pracowników Szkoły w zakresie bhp,
  • dostosowanie stolików uczniowskich, krzeseł i innego sprzętu szkolnego do wzrostu uczniów i rodzaju pracy oraz podjazdu dla osób niepełnosprawnych,
  • systematyczne omawianie przepisów ruchu drogowego, kształcenie komunikacyjne prowadzące do uzyskania przez uczniów karty rowerowej,
  • zapewnienie uczniom warunków do spożycia posiłku obiadowego w stołówce szkolnej,
  • utrzymywanie pomieszczeń szkolnych, budynków, placów, boisk i sprzętu szkolnego w stanie pełnej sprawności i stałej czystości,
  • dostosowanie rozkładu zajęć lekcyjnych do zasad higieny pracy umysłowej uczniów,
  • nauczyciel natychmiast reaguje na wszelkie dostrzeżone sytuacje lub zachowania uczniów stanowiące zagrożenie bezpieczeństwa uczniów,
  • inny pracownik obsługi Szkoły zwraca się do osób postronnych, wchodzących na teren Szkoły, o podanie celu pobytu, w razie potrzeby zawiadamia o tym fakcie Dyrektora Szkoły lub kieruje tę osobę do Dyrektora,
  • nauczyciel lub inny pracownik Szkoły, niezwłocznie zawiadamia Dyrektora szkoły o wszelkich dostrzeżonych zdarzeniach, noszących znamiona przestępstwa lub stanowiących zagrożenie dla zdrowia lub życia uczniów,
  • podczas zajęć obowiązkowych, nadobowiązkowych i pozalekcyjnych za bezpieczeństwo uczniów odpowiada nauczyciel prowadzący zajęcia. Zobowiązany jest on również do niezwłocznego poinformowania Dyrektora Szkoły o każdym wypadku, mającym miejsce podczas powyższych zajęć,
  • podczas zajęć poza terenem Szkoły, pełną odpowiedzialność za zdrowie i bezpieczeństwo uczniów ponosi nauczyciel prowadzący zajęcia, a podczas wycieczek szkolnych - kierownik wycieczki wraz z opiekunami,
  • nauczyciele zobowiązani są do pełnienia dyżurów, według corocznie ustalanego, przez powołany zespół, harmonogramu zaopiniowanego przez Radę Pedagogiczną. Nauczyciele wychowania fizycznego w szczególności, pełnią dyżury w obiektach sportowych,
  • dyżurującemu nauczycielowi nie wolno zejść z dyżuru do czasu zastąpienia go przez innego nauczyciela,
  • za nieobecnego nauczyciela ustala się zastępstwa dyżuru.

§9

 1. Szkoła realizuje zadania dydaktyczne:
  • nauczyciele poszczególnych przedmiotów wybierają program nauczania z zestawu programów zatwierdzonych przez MEN lub opracowują własne programy zgodnie z rozporządzeniem MEN w sprawie warunków i trybu dopuszczania do użytku szkolnego programów nauczania,
  • nauczyciele uczący poszczególnych przedmiotów w klasach objętych nową podstawą programową wybierają lub opracowują program nauczania zgodny z podstawą, który zatwierdza Dyrektor Szkoły,
  • Rada Pedagogiczna, po zasięgnięciu opinii Rady Rodziców podejmuje uchwałę, w której ustala Szkolny Zestaw Programów Nauczania i Szkolny Zestaw podręczników.
 2. Nauczyciele, podczas pierwszych zajęć dydaktycznych mają obowiązek przedstawić uczniom treści przyjętych do realizacji programów nauczania oraz szczegółowe kryteria oceniania, zgodne z zapisami Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania, obowiązujące dla danego przedmiotu nauczania w formie Przedmiotowego Systemu Oceniania.
 3. Nauczyciel ma prawo realizować własny program autorski lub inne formy pracy innowacyjnej i eksperymentalnej, które określają odrębne przepisy.
 4. Nauczyciel przedmiotu orzeka o potrzebie uczęszczania ucznia na zajęcia wyrównawcze.
 5. Uczniom z rodzin patologicznych i znajdujących się w trudnych warunkach materialnych Dyrektor Szkoły wraz z Radą Rodziców – na wniosek zainteresowanych rodziców lub uczniów – organizują doraźną pomoc materialną lub zwalniają z opłat, równocześnie czyniąc starania o pozyskanie dodatkowych środków na tę działalność.
 6. Dyrektor Szkoły powierza każdy oddział szczególnej opiece wychowawczej jednemu z nauczycieli uczących w tym oddziale, zwanemu wychowawcą.
   

Rozdział III. Organy Szkoły oraz ich kompetencje

§10

 1. Organami Szkoły są:
  • Dyrektor Szkoły,
  • Rada Pedagogiczna,
  • Rada Rodziców,
  • Samorząd Uczniowski.
 2. Kompetencje organów Szkoły zawiera Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty z późniejszymi zmianami art. 53 - 55.

§11

 1. Dyrektor Szkoły jest pracodawcą w rozumieniu Kodeksu Pracy dla osób zatrudnionych w Szkole.
 2. Organem wyższego stopnia, w rozumieniu Kodeksu Postępowania Administracyjnego, w stosunku do decyzji wydawanych przez Dyrektora w sprawach z zakresu obowiązku szkolnego uczniów, jest Podkarpacki Kurator Oświaty.
 3. Organem wyższego stopnia, w rozumieniu Kodeksu Postępowania Administracyjnego, w stosunku do decyzji wydawanych przez Dyrektora w sprawach dotyczących awansu zawodowego nauczycieli, jest organ prowadzący Szkołę.

§12

 1. Dyrektor Szkoły kieruje Szkołą, jest jej przedstawicielem na zewnątrz, jest przełożonym służbowym wszystkich pracowników Szkoły i organizuje proces dydaktyczno-wychowawczy.
 2. Do obowiązków Dyrektora należy:
  • przewodniczenie Radzie Pedagogicznej,
  • opracowanie dokumentów programowo-organizacyjnych Szkoły, tj. Szkolnych planów nauczania, Arkuszy organizacyjnych, Planów pracy szkoły, Planu nadzoru pedagogicznego,
  • opracowanie oraz zatwierdzenie zakresu obowiązków nauczycieli i pracowników niepedagogicznych Szkoły,
  • dobór kadry pedagogicznej i pracowników niepedagogicznych oraz ich zatrudnianie i zwalnianie,
  • kierowanie pracą sekretariatu i personelu obsługowego.
 3. Dyrektor, jako przewodniczący Rady Pedagogicznej jest zobowiązany do:
  • tworzenia atmosfery życzliwości i zgodnego współdziałania wszystkich członków Rady Pedagogicznej, w celu podnoszenia jakości pracy Szkoły,
  • podejmowania działań umożliwiających rozwiązywanie sytuacji konfliktowych wewnątrz Szkoły,
  • dbania o autorytet Rady Pedagogicznej, ochrony praw i godności nauczycieli, oddziaływania na postawę nauczycieli, pobudzania ich do twórczej pracy, innowacji i podnoszenia kwalifikacji,
  • zapoznawania Rady Pedagogicznej z obowiązującymi przepisami prawa oświatowego oraz omawiania trybu i form ich realizacji.
 4. Do kompetencji Dyrektora należy w szczególności:
  • sprawowanie nadzoru pedagogicznego w stosunku do nauczycieli zatrudnionych w Szkole,
  • sprawowanie opieki nad uczniami oraz stwarzanie warunków harmonijnego rozwoju psychofizycznego, poprzez aktywne działania prozdrowotne,
  • realizacja uchwał Rady Pedagogicznej, podjętych w ramach ich kompetencji stanowiących,
  • dysponowanie środkami określonymi w planie finansowym Szkoły, ponoszenie odpowiedzialności za ich prawidłowe wykorzystanie,
  • wykonywanie zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom i nauczycielom, w czasie zajęć organizowanych przez Szkołę,
  • współdziałanie ze szkołami wyższymi w organizacji praktyk pedagogicznych,
  • odpowiedzialność za właściwą organizację i przebieg egzaminu w klasie VIII,
  • stwarzanie warunków do działania w zespole: wolontariuszy, stowarzyszeń i innych organizacji, w szczególności organizacji strzeleckich, których celem statutowym jest działalność wychowawcza,
  • występowanie do Podkarpackiego Kuratora Oświaty z wnioskiem o przeniesienie ucznia do innej Szkoły,
  • przedstawianie Radzie Pedagogicznej, nie rzadziej niż dwa razy w roku szkolnym, ogólnych wniosków wynikających ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz informacji o działalności Szkoły,
  • wstrzymywanie wykonania uchwał Rady Pedagogicznej, podjętych w ramach jej kompetencji stanowiących, niezgodnych z przepisami prawa,
  • wydawanie zezwolenia na spełnianie przez dziecko obowiązku szkolnego poza Szkołą oraz określenie warunków jego spełniania,
  • kontrolowanie spełniania obowiązku szkolnego przez dzieci mieszkające w obwodzie Szkoły Podstawowej,
  • dopuszczanie do użytku w Szkole zaproponowanych przez nauczycieli programów nauczania, podręczników, materiałów edukacyjnych oraz ćwiczeniowych,
  • podawanie do publicznej wiadomości zestawu podręczników, które będą obowiązywać od początku następnego roku szkolnego,
  • zezwalanie uczniowi na indywidualny program lub tok nauki,
  • organizowanie uczniowi, który posiada orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania, takiego nauczania,
  • ustalanie dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych,
  • organizowanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom, rodzicom uczniów i nauczycielom,
  • ustalanie, na podstawie ramowego planu nauczania dla poszczególnych klas i oddziałów, tygodniowego rozkładu zajęć,
  • realizacja zaleceń wynikających z orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego ucznia.
 5. Do kompetencji Dyrektora, wynikających z ustawy – Karta Nauczyciela oraz Kodeksu pracy należy w szczególności:
  • Kierowanie, jako kierownikowi, zakładem pracy dla zatrudnionych w Szkole nauczycieli i pracowników niebędących nauczycielami,
  • decydowanie w sprawach zatrudniania i zwalniania nauczycieli oraz innych pracowników Szkoły,
  • decydowanie w sprawach przyznawania nagród oraz wymierzania kar porządkowych nauczycielom i innym pracownikom Szkoły,
  • występowanie z wnioskami w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz pozostałych pracowników Szkoły,
  • dokonywanie oceny pracy nauczycieli oraz pozostałych pracowników Szkoły, mających status pracowników samorządowych,
  • sprawowanie opieki nad dziećmi uczącymi się w Szkole,
  • odpowiedzialność za dydaktyczny, wychowawczy i opiekuńczy poziom Szkoły,
  • tworzenie warunków do rozwijania samorządnej i samodzielnej pracy uczniów,
  • zapewnienie pomocy nauczycielom w realizacji ich zadań oraz doskonaleniu zawodowym,
  • zapewnienie, w miarę możliwości, odpowiednich warunków organizacyjnych do realizacji zadań dydaktycznych i opiekuńczo-wychowawczych,
  • zapewnienie bezpieczeństwa uczniom i nauczycielom w czasie zajęć organizowanych przez Szkołę,
  • organizowanie procesu awansu zawodowego nauczycieli,
  • zawieszenie w pełnieniu obowiązków nauczyciela, przeciwko któremu wszczęto postępowanie karne lub złożono wniosek o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego,
  • zawieszenie w pełnieniu obowiązków nauczyciela, jeżeli wszczęte postępowanie karne lub złożony wniosek o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego dotyczy naruszenia praw i dobra dziecka,
  • współdziałanie z zakładowymi organizacjami związkowymi, w zakresie ustalonym ustawą o związkach zawodowych,
  • administrowanie zakładowym funduszem świadczeń socjalnych, zgodnie z ustalonym regulaminem tegoż funduszu, stanowiącym odrębny dokument.
 6. Dyrektor Szkoły w wykonywaniu swoich zadań współpracuje z Radą Pedagogiczną, Radą Rodziców i Samorządem Uczniowskim.
 7. Dyrektor wydaje zarządzenia we wszystkich sprawach związanych z właściwą organizacją procesu dydaktycznego, wychowawczego i opiekuńczego w Szkole. W okresie pomiędzy posiedzeniami Rady Pedagogicznej Dyrektor Szkoły informuje pracowników o istotnych sprawach szkolnych oraz wydaje zarządzenia w formie pisemnej, wykładając je do wglądu w pokoju nauczycielskim bądź, w razie potrzeby, w innych miejscach. Wszyscy pracownicy Szkoły zobowiązani są do systematycznego zapoznawania się z zarządzeniami Dyrektora Szkoły oraz do terminowego wykonywania zawartych w nich poleceń.
 8. Dyrektor Szkoły odpowiada za:
  • poziom uzyskiwanych wyników nauczania i wychowania,
  • zgodność funkcjonowania Szkoły z przepisami prawa oświatowego i niniejszego Statutu,
  • bezpieczeństwo osób znajdujących się w obiekcie podczas zajęć organizowanych przez Szkołę oraz za stan sanitarny i stan ochrony przeciwpożarowej obiektów szkolnych,
  • celowe wykorzystanie środków przeznaczonych na działalność Szkoły,
  • pozyskiwanie środków finansowych na rzecz Szkoły,
  • prowadzenie dokumentacji pracowniczej i uczniowskiej, zgodnie z odrębnymi przepisami,
  • bezpieczeństwo pieczęci i druków ścisłego zarachowania,
  • Dyrektor Szkoły dba o prawidłowy przebieg inwentaryzacji majątku Szkoły, czuwa nad dokładnością i rzetelnością w jej sporządzeniu,
  • Dyrektor Szkoły, za zgodą organu prowadzącego, w ramach posiadanych środków finansowych, może tworzyć dodatkowe stanowiska kierownicze.

§13

 1. Rada Pedagogiczna jest kolegialnym organem Szkoły, w zakresie realizacji jej statutowych zadań dotyczących kształcenia, wychowania i opieki.
 2. Radę Pedagogiczną tworzą i biorą udział w jej posiedzeniach pracownicy pedagogiczni Szkoły.
 3. Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest Dyrektor Szkoły.
 4. Rada Pedagogiczna podejmuje swoje decyzje w postaci uchwał, zwykłą większością głosów, w obecności, co najmniej połowy jej członków.
 5. Rada Pedagogiczna przygotowuje projekt i uchwala Statut Szkoły i jego zmiany.
 6. Kompetencje Rady Pedagogicznej:
  • ustala regulamin swojej działalności,
  • przygotowuje projekt i uchwala Statut Szkoły i jego nowelizację,
  • może wystąpić z wnioskiem o odwołanie nauczyciela ze stanowiska Dyrektora lub wicedyrektora Szkoły,
  • jej członkowie są zobowiązani do nieujawniania spraw poruszanych na posiedzeniach Rady Pedagogicznej, które mogą naruszać dobro osobiste uczniów lub ich rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników Szkoły,
  • zatwierdza wyniki klasyfikacji i promocji uczniów,
  • podejmuje uchwały o przeniesieniu ucznia do innej klasy lub Szkoły,
  • ustala organizację doskonalenia zawodowego nauczycieli,
  • opiniuje organizację pracy w Szkole,
  • opiniuje tygodniowy rozkład zajęć lekcyjnych, pozalekcyjnych i dyżurów,
  • opiniuje projekt planu wydatkowania budżetowych środków finansowych przeznaczonych na działalność Szkoły,
  • opiniuje wnioski Dyrektora o przyznanie nauczycielom stałych prac w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych,
  • opiniuje wnioski Dyrektora o przyznanie nauczycielom nagród, odznaczeń i innych wyróżnień,
  • opiniuje decyzje Dyrektora o powierzeniu stanowisk wicedyrektora i innych stanowisk kierowniczych oraz odwołania z tych stanowisk,
  • w przypadku podjęcia przez Radę Pedagogiczną uchwały niezgodnej z przepisami prawa, Dyrektor Szkoły wstrzymuje jej realizację, o czym niezwłocznie zawiadamia organ prowadzący Szkołę oraz organ sprawujący nadzór pedagogiczny. Rozstrzygnięcie organu sprawującego nadzór pedagogiczny, w porozumieniu z organem prowadzącym Szkołę, jest ostateczne,
  • pozostałe kompetencje i zadania Rady Pedagogicznej wynikają z ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty i rozporządzeń wykonawczych oraz z Regulaminu Rady Pedagogicznej.

§14

 1. W Szkole działa Rada Rodziców, która stanowi reprezentację ogółu rodziców uczniów. Uczestniczy ona w rozwiązywaniu spraw wewnętrznych Szkoły, działając w oparciu o zapisy ustawy o systemie oświaty, przepisy wykonawcze i Regulamin Rady Rodziców.
 2. Wybory do Rady Rodziców odbywają się na pierwszym zebraniu rodziców w danym roku szkolnym. Powinny być przeprowadzone nie później niż do 31 października danego roku szkolnego. Nowo wybrana Rada Rodziców uchwala regulamin swojej działalności.
 3. W skład Rady Rodziców wchodzą po jednym przedstawicielu rad oddziałowych, wybranych w tajnych wyborach przez zebranie rodziców uczniów danego oddziału. Tryb przeprowadzania wyboru do Rady Rodziców zawarty jest w Regulaminie przeprowadzania wyborów do Rad Rodziców.
 4. Kompetencje Rady Rodziców:
  • Opiniuje, w porozumieniu z Radą Pedagogiczną, Szkolny Program Wychowywawczo-Profilaktyczny,
  • opiniuje program i harmonogram poprawy efektywności wychowania,
  • opiniuje projekt planu finansowego Szkoły,
  • opiniuje Szkolny Zestaw Programów Nauczania i Szkolny Zestaw Podręczników,
  • występuje do Dyrektora Szkoły i innych organów Szkoły, organu prowadzącego Szkołę oraz organu sprawującego nadzór pedagogiczny, z wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach Szkoły,
  • gromadzi fundusze, w celu wspierania działalności statutowej, z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł.
 5. Decyzje Rady Rodziców są jawne i ogłaszane na tablicy ogłoszeń Rady Rodziców.
 6. Szczegółowe zadania Rady Rodziców określa regulamin Rady Rodziców.

§15

 1. W Szkole działa Samorząd Uczniowski, który tworzą uczniowie Szkoły.
 2. Samorząd Uczniowski ustala regulamin swojej działalności.
 3. Zasady wybierania i działania organów Samorządu Uczniowskiego określa regulamin Samorządu Uczniowskiego.
 4. Regulamin samorządu nie może być sprzeczny ze Statutem Szkoły.
 5. Samorząd Uczniowski jest jedynym reprezentantem ogółu uczniów w Szkole.
 6. Samorząd może przedstawić Radzie Pedagogicznej oraz Dyrektorowi wnioski i opinie we wszystkich sprawach Szkoły, w szczególności dotyczących podstawowych praw uczniów, takich jak:
  • prawo do zapoznania się z programem nauczania, z jego treścią, celem i stawianymi wymaganiami,
  • prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu,
  • prawo do organizacji życia szkolnego,
  • prawo redagowania i wydawania gazety szkolnej,
  • prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna samorządu.
 7. Szczegółowe kompetencje i zadania Samorządu Uczniowskiego zawarte są w regulaminie Samorządu Uczniowskiego.

                                                           §15A

 8. Mediacja jest podstawową formą rozwiązywania konfliktów i ma pierwszeństwo przed innymi sposobami działania w konflikcie. Podstawą oceny i wyboru mediacji jest dobro dziecka.
 9. Uczniowie, nauczyciele i rodzice mają prawo do mediacji.
 10. Mediacje mają priorytet w rozwiązywaniu konfliktów szkole.
 11. Pierwszeństwo ma rozwiązywanie konfliktów wewnątrz szkoły. W razie niemożności rozwiązania konfliktu w szkole, Dyrektor w pierwszej kolejności korzysta z pomocy kwalifikowanego mediatora zewnętrznego posiadającego kompetencje zawodowe potwierdzone certyfikatem instytucji cieszącej się zaufaniem społecznym, a oparte na jednolitych i weryfikowalnych najwyższych standardach i gwarancjach jakości.
 12. Dyrektor w obszarze stosowania mediacji i edukacji rozwiązywania konfliktów w szkole, korzysta z opinii nauczyciela/nauczycieli posiadających kompetencje i kwalifikacje mediatora szkolnego.
 13. Kierowanie spraw do mediacji należy do kompetencji Dyrektora szkoły lub wyznaczonej przez niego osoby.
 14. Dyrektor z własnej intencji lub na wniosek jednej ze stron tworzy warunki do przeprowadzenia mediacji między stronami sporu z udziałem bezstronnego mediatora.
 15. Szkoła może korzystać z pomocy mediatorów rekomendowanych przez organ nadzoru lub organ prowadzący, a także wykształconych w zakresie mediacji nauczycieli zatrudnionych w szkole.
 16. Mediator w swojej pracy dochowuje szczególnej staranności co do zachowania bezstronności i poufności.
 17. W konfliktach pomiędzy uczniami priorytet mają mediacje rówieśnicze. Rada Pedagogiczna wraz z Dyrektorem określają zakres spraw obejmujących naruszenia Statutu szkoły lub działań nieetycznych, które mogą być kierowane do mediacji rówieśniczej.
 18. Mediator po zakończeniu mediacji sporządza i doręcza stronom oraz Dyrektorowi szkoły protokół, w którym oznacza miejsce i czas przeprowadzenia mediacji, imię, nazwisko (nazwę) i adresy stron, imię i nazwisko oraz adres mediatora, a ponadto wynik mediacji. Protokół podpisuje mediator.
 19. Jeżeli strony zawarły ugodę przed mediatorem, zamieszcza się ją w protokole albo załącza się do niego. Strony podpisują ugodę. Niemożność podpisania ugody mediator stwierdza w protokole.
 20. Dyrektor szkoły przechowuje protokoły z mediacji i chroni ujawniane w toku mediacji informacje. Bezskuteczne jest powołanie się na propozycje ugodowe, propozycje wzajemnych ustępstw lub inne oświadczenia składane w postępowaniu mediacyjnym – o ile nie zostały one potwierdzone uzgodnieniem stron konfliktu.
 21. Ugody zawierane przed mediatorem korzystają z walorów swobody zawierania ugód, jednak nie mogą stać w sprzeczności z prawem ani stanowić prób obejścia prawa, powinny być zrozumiałe, nie mogą zawierać sprzeczności ani naruszać zasad współżycia społecznego. W przypadku naruszenia ważnego interesu społecznego lub dobra dziecka, dyrektor szkoły ma prawo weryfikować zawarte przed mediatorem ugody i kontrolować ich skutki prawne – co dokumentuje w formie pisemnej.

§16

 1. Zasady współdziałania organów Szkoły:
  • wszystkie organy Szkoły współpracują w duchu porozumienia, tolerancji i wzajemnego szacunku, umożliwiając swobodne działanie i podejmowanie decyzji, w granicach swoich kompetencji,
  • rodzice i uczniowie przedstawiają wnioski i opinie organom Szkoły poprzez swoich przedstawicieli: Radę Rodziców i Samorząd Uczniowski,
  • Rada Rodziców i Samorząd Uczniowski przedstawiają swoje wnioski i opinie Dyrektorowi Szkoły lub Radzie Pedagogicznej w formie pisemnej lub ustnej, podczas protokołowanych posiedzeń tych organów,
  • wnioski i opinie są rozpatrywane na najbliższych posiedzeniach plenarnych zainteresowanych organów, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach, wymagających podjęcia szybkiej decyzji, w terminie 7 dni,
  • wszystkie organy Szkoły zobowiązane są do wzajemnego informowania się o podjętych lub planowanych działaniach i decyzjach, w terminie 14 dni od daty ich podjęcia.
 2. Rozwiązywanie sytuacji konfliktowych w Szkole:
  • w sprawie konfliktu pomiędzy nauczycielem a uczniem (uczniami) lub pomiędzy uczniami, w pierwszej instancji, orzeka wychowawca klasy,
  • w sprawie konfliktu pomiędzy wychowawcą a uczniem (uczniami) orzeka Dyrektor Szkoły,
  • od orzeczenia Dyrektora Szkoły może być wniesione odwołanie do organu prowadzącego. Odwołanie wnosi jedna ze stron, nie może być ono jednak wniesione po upływie 2 tygodni od daty wydania orzeczenia,
  • w sprawie konfliktu pomiędzy nauczycielami, postępowanie prowadzi Dyrektor Szkoły.
 3. W przypadku nierozstrzygnięcia sporu pomiędzy nauczycielami przez Dyrektora Szkoły, strony mogą odwołać się do organu prowadzącego Szkołę.
 4. Konflikt pomiędzy Dyrektorem Szkoły a nauczycielami, rozpatruje, na pisemny wniosek jednej ze stron, organ prowadzący Szkoły.
 5. W sprawie konfliktu pomiędzy rodzicami a innymi organami Szkoły, postępowanie w pierwszej instancji prowadzi Dyrektor Szkoły.
 6. W przypadkach spornych przysługuje prawo wniesienia w ciągu 14 dni odwołanie do organu prowadzącego Szkoły.
   

Rozdział IV. Organizacja pracy Szkoły

§17

 1. Szkoła prowadzi zajęcia rewalidacyjno – wychowawcze.
 2. W Szkole, kształcenie uczniów niepełnosprawnych, dla których Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna wydała orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, prowadzone jest w oddziale ogólnodostępnym.
 3. Szkoła zapewnia odpowiednie warunki do nauki, sprzęt specjalistyczny i środki dydaktyczne.
 4. Szkoła organizuje zajęcia, zgodnie z zaleceniami zawartymi w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego.
 5. Uczniowi niepełnosprawnemu Szkoła organizuje zajęcia rewalidacyjne, resocjalizacyjne, socjoterapeutyczne, zgodnie z zaleceniami Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej.
 6. Dyrektor Szkoły umieszcza liczbę godzin zajęć rewalidacyjnych w szkolnym planie nauczania i arkuszu organizacyjnym.
 7. Zajęcia organizuje się w co najmniej dwóch dniach.
 8. Szkoła zapewnia integrację uczniów ze środowiskiem rówieśniczym, w tym uczniami pełnosprawnymi.
 9. Dla ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, opracowuje się indywidualny program edukacyjno – terapeutyczny (IPET) dostosowany do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia.
 10. Spotkania zespołu opracowującego IPET odbywają się w miarę potrzeb.
 11. Rodzice ucznia albo pełnoletni uczeń mają prawo uczestniczyć w spotkaniach zespołu, a także w opracowaniu i modyfikacji programu oraz dokonywaniu oceny. O spotkaniu zawiadamia zainteresowanych Dyrektor Szkoły lub koordynator, którym jest pedagog szkolny.
 12. W Szkole organizowane są zajęcia rewalidacyjne w zakresie:
  • korekcji wad postawy ( gimnastyka korekcyjna),
  • korygujące wady mowy ( zajęcia logopedyczne),
  • korekcyjno – kompensacyjne.
 13. W Szkole zatrudnia się asystenta nauczyciela w klasach I –III SP, w celu współorganizowania kształcenia uczniów niepełnosprawnych oraz ze względu na autyzm, w tym zespół Aspergera lub niepełnosprawności sprzężone. W klasach IV-VIII ztrudnia się pomoc nauczyciela lub nauczyciela wspomagającego.
 14. Zatrudnienie asystenta nauczyciela regulują odrębne przepisy.

§18

 1. Dla uczniów, którzy muszą dłużej przebywać w Szkole, ze względu na czas pracy ich rodziców lub opiekunów prawnych oraz ze względu na organizację dojazdu do Szkoły lub inne okoliczności wymagające zapewnienia opieki, Szkoła organizuje świetlicę.
 2. Cele, zadania świetlicy oraz zasady organizacji pracy świetlicy i obowiązki wychowawcy zawarte są w Regulaminie świetlicy.

§19

 1. W Szkole funkcjonuje stołówka szkolna.
 2. Zasady korzystania ze stołówki zawarte są w Regulaminie stołówki szkolnej.

§20

 1. Szkoła organizuje wewnątrzszkolny system doradztwa zawodowego, którego celem jest przygotowanie uczniów do trafnego wyboru drogi dalszego kształcenia i zawodu.
 2. Treści z zakresu doradztwa zawodowego są realizowane w Szkole w ciągu roku szkolnego, zgodnie z harmonogramem działań WSDZ - Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego.
 3. Za jego realizację odpowiada Dyrektor Szkoły oraz inne osoby tj. doradca zawodowy, pedagog, bibliotekarz, nauczyciele przedmiotów, wychowawcy
  i inne osoby wspomagające działania doradcze.
 4. Szkola prowadzi formy pracy doradztwa adresowane do uczniów, takie jak:
  • badanie (diagnoza) zapotrzebowania na działania doradcze prowadzone w Szkole (ankiety),
  • zajęcia warsztatowe (grupowe) służące rozbudzeniu świadomości konieczności planowania własnego rozwoju i kariery zawodowej, umożliwiające poznanie siebie i swoich predyspozycji zawodowych,
  • udostępnianie w Szkole informacji o zawodach, różnych szkołach,
  • spotkania z przedstawicielami różnych zawodów,
  • prowadzenie kółek zainteresowań dla uczniów,
  • udzielanie indywidualnych porad uczniom,
  • organizowanie wycieczek,
  • udział w Targach Edukacyjnych,
  • udział w Dniach Otwartych,
  • obowiązkowe zajęcia doradztwa zawodowego w klasach 7 i 8 i orientacja pro zawodowa prowadzona jest w klasach od 1 do 6.
    

Rozdział V. Zakres zadań nauczycieli i innych pracowników Szkoły

§21

 1. Dla zapewnienia właściwego funkcjonowania Szkoły, zatrudnia się nauczycieli - wychowawców, pedagoga, bibliotekarza, pracowników administracyjnych i pracowników obsługi, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami oraz możliwościami finansowymi Szkoły.
 2. Zasady zatrudniania nauczycieli i innych pracowników, o których mowa w ust.1 określają odrębne przepisy.
 3. Nauczyciel prowadzi pracę dydaktyczno-wychowawczą oraz opiekuńczą, jest odpowiedzialny za jakość tej pracy i bezpieczeństwo powierzonych jego opiece uczniów.
 4. Formalny przydział przedmiotów nauczania, wychowawstwa, opieki nad kołami, zespołami, organizacjami i pracowniami, reguluje, na początku roku szkolnego, arkusz organizacyjny Szkoły i wykaz czynności dodatkowych.
 5. Dla zapewnienia bezpieczeństwa uczniów, pracownikom niepedagogicznym przydziela się następujące zadania:
  • obowiązek informowania o sytuacjach zagrażających bezpieczeństwu uczniów,
  • wspomaganie nauczycieli w wykonywaniu zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom,
  • sprawowanie nadzoru nad tym, kto wchodzi i przebywa na terenie Szkoły.

§22

 1. Zakres zadań nauczycieli obejmuje:
  • realizowanie programu kształcenia, wychowania i opieki w powierzonych przedmiotach, klasach i zespołach,
  • osiąganie w stopniu optymalnym celów Szkoły, ustalonych w programach nauczania i wychowania,
  • przyjmowanie odpowiedzialności za bezpieczeństwo uczniów w trakcie prowadzonych zajęć obowiązkowych i nadobowiązkowych ujętych planem dydaktyczno-wychowawczym Szkoły i planem zajęć pozalekcyjnych.
 2. Sposób i formy wykonywania zadań, o których mowa w p.1. to:
  • wzbogacanie własnego warsztatu pracy przedmiotowej i wychowawczej, wnioskowanie do organów Szkoły o jego wzbogacenie lub modernizację,
  • wspieranie postawą i działaniami pedagogicznymi rozwoju psychofizycznego uczniów, ich zdolności i zainteresowań,
  • udzielanie pomocy w przezwyciężaniu niepowodzeń szkolnych, w oparciu o rozpoznanie potrzeb ucznia,
  • bezstronne, obiektywne oraz sprawiedliwe ocenianie i traktowanie wszystkich uczniów,
  • informowanie rodziców uczniów oraz wychowawcy klasy i Dyrektora Szkoły a także Radę Pedagogiczną o wynikach dydaktyczno-wychowawczych swoich uczniów, obowiązkowe uczestniczenie w spotkaniach z rodzicami, wywiadówkach,
  • branie udziału w różnych formach doskonalenia zawodowego organizowanych w Szkole i przez instytucje wspomagające Szkołę, w tym również szkolenia w zakresie BHP,
  • natychmiastowa reakcja na wszelkie dostrzeżone sytuacje lub zachowania uczniów stanowiące zagrożenie, organizowanie zajęć poza terenem Szkoły, wycieczek, zgodnie z odrębnymi przepisami oraz składanie odpowiedniej dokumentacji do zatwierdzenia Dyrektorowi na 3 dni robocze przed wyjazdem, przyjmowanie odpowiedzialności za bezpieczeństwo uczniów podczas organizowanych wyjść, wyjazdów, wycieczek i imprez szkolnych,
  • odbycie szkolenia w zakresie udzielania pierwszej pomocy,
  • prowadzenie dokumentacji pedagogicznej przedmiotu lub koła zainteresowań,
  • nierozpoczynanie zajęć, jeżeli stan pomieszczenie lub innego miejsca, stwarza zagrożenie dla bezpieczeństwa,
  • zapewnienie właściwego nadzoru i bezpiecznych warunków pracy uczniom biorącym udział w pracach na rzecz Szkoły i środowiska,
  • prace mogą mieć miejsce po zaopatrzeniu uczniów w odpowiednie do wykonywanych prac urządzenia, sprzęt i środki ochrony indywidualnej.
 3. Zasady postępowania w przypadku zagrożeń i wypadków szkolnych znajdują się w odrębnym dokumencie.
 4. Nauczyciel posiada następujące uprawnienia:
  • decydowanie w sprawie doboru metod, form organizacyjnych, podręczników i środków dydaktycznych w nauczaniu swego przedmiotu,
  • decydowanie o treści programu koła lub zespołu,
  • decydowanie o ocenie bieżącej, semestralnej i rocznej postępów swoich uczniów,
  • współdecydowanie o ocenie z zachowania swoich uczniów,
  • wnioskowanie w sprawie nagród i wyróżnień oraz kar regulaminowych dla swoich uczniów.
 5. Nauczyciel odpowiada:
  • przed Dyrektorem Szkoły i organem prowadzącym Szkołę za:
   • poziom wyników dydaktyczno-wychowawczych w swoim przedmiocie oraz w klasach i zespołach, stosownie do realizowanego programu i warunków w jakich działał;
   • stan warsztatu pracy, sprzętów i urządzeń oraz środków dydaktycznych mu przydzielonych,
  • przed władzami Szkoły, ewentualnie cywilnie lub karnie za:
   • tragiczne skutki wynikłe z braku swego nadzoru nad bezpieczeństwem uczniów na zajęciach szkolnych, pozalekcyjnych, w czasie dyżurów mu przydzielonych;
   • nieprzestrzeganie procedury postępowania po zaistnieniu wypadku uczniowskiego lub na wypadek pożaru;
   • zniszczenie lub stratę elementów majątku i wyposażenia Szkoły a wynikające z nieporządku, braku nadzoru i zabezpieczenia.

§23

 1. Zadaniem wychowawcy jest sprawowanie opieki wychowawczej nad uczniami.
 2. Sposób i formy wykonywania zadań, to:
  • tworzenie warunków wspomagających rozwój ucznia, proces jego uczenia się oraz przygotowania do życia w rodzinie i społeczeństwie,
  • inspirowanie i wspomaganie działań zespołowych uczniów, podejmowanie działań umożliwiających rozwiązywanie konfliktów w zespole uczniów oraz pomiędzy nimi a innymi członkami społeczności szkolnej,
  • odpowiadanie za właściwą organizację i przebieg pracy uczniów w klasie, informowanie klasy o zmianach w organizacji zajęć,
  • utrzymywanie systematycznych kontaktów z pozostałymi nauczycielami uczącymi w klasie, przez konsultowanie z nimi na bieżąco wyników nauczania i zachowania, w szczególności w odniesieniu do całej klasy,
  • ustalanie sposobów i podejmowanie środków zaradczych w stosunku do uczniów z niepowodzeniami dydaktycznymi i wychowawczymi, czuwanie nad realizacją tych środków i obserwowanie efektów podejmowanych działań,
  • analizowanie, wspólnie z zespołem uczniowskim, nauczycielami i rodzicami postępów uczniów w nauce, a w szczególności badanie przyczyn niepowodzeń,
  • dbanie o regularne uczęszczanie uczniów do Szkoły, wymaganie od rodziców obowiązkowego usprawiedliwiania nieobecności ucznia w Szkole, z powodu choroby lub przyczyn od niego niezależnych oraz badanie przyczyny opuszczania zajęć szkolnych,
  • udzielanie wskazówek i organizowanie pomocy dla tych, którzy z przyczyn obiektywnych opuścili zajęcia szkolne i mają trudności w uzupełnieniu materiału nauczania,
  • organizowanie pomocy indywidualnej dla uczniów słabych na terenie klasy lub szukanie innych form pomocy,
  • w przypadku uczniów z niepowodzeniami dydaktycznymi lub zaburzeniami psychofizycznymi, kierowanie ich, po uzgodnieniu z rodzicami, na badania specjalistyczne, celem ustalenia przyczyn istniejących trudności oraz sposobów ich przezwyciężania,
  • zachęcanie uczniów do udziału w zajęciach pozalekcyjnych i pozaszkolnych,
  • współdziałanie z biblioteką szkolną, w celu organizowania czytelnictwa uczniów,
  • organizowanie poradnictwa zawodowego na terenie klasy, udzielanie informacji o zawodach i możliwościach dalszej nauki, czuwanie nad wyborem dalszej drogi kształcenia i zawodu przez swoich wychowanków, zgodnie z ich możliwościami psychofizycznymi,
  • dbanie o kształtowanie wzajemnych stosunków między uczniami, na zasadach życzliwości i współdziałania oraz wytwarzanie wśród uczniów więzów koleżeństwa i przyjaźni,
  • wywieranie wpływu na zachowanie się uczniów w Szkole i poza nią; wdrażanie ich do świadomego postępowania, zgodnie z podstawowymi zasadami moralnymi oraz prawami i obowiązkami ucznia,
  • przyzwyczajanie uczniów do wspólnego gospodarowania na terenie klasy, uczenie samorządności, wyrabianie poczucia odpowiedzialności za ład, czystość i estetykę klasy i pomieszczeń ogólnych Szkoły oraz poszanowania mienia szkolnego,
  • wyznaczanie i ocenianie cotygodniowego dyżuru uczniów w klasie (dyżurni klasowi) oraz kontrolowanie ich pracy,
  • dbanie o wyzwalanie inicjatyw i samodzielności uczniów, popieranie ciekawych i twórczych pomysłów, rozwijanie ich indywidualności,
  • wdrażanie uczniów do przestrzegania higieny osobistej, higieny pracy w Szkole i poza nią,
  • interesowanie się stanem zdrowia uczniów, współdziałanie z higienistką szkolną oraz rodzicami w sprawach zdrowia wychowanków,
  • badanie warunków materialnych i sytuacji rodzinnej swoich uczniów,
  • udzielanie pomocy, rad, wskazówek, uczniom znajdującym się w trudnych sytuacjach życiowych,
  • wnioskowanie, w przypadku trudnej sytuacji uczniów, o przyznanie pomocy materialnej,
  • utrzymywanie stałego kontaktu z rodzicami lub opiekunami uczniów, prowadzenie spotkań z rodzicami, indywidualne rozmowy, udzielanie porad wychowawczych, mobilizowanie rodziców do działań na rzecz klasy i Szkoły,
  • ułatwianie uczniom właściwego spędzania wolnego czasu, poprzez organizowanie wspólnych imprez klasowych,
  • obejmowanie szczególną troską rodzin zastępczych oraz dzieci przewlekle chorych i z defektami fizycznymi,
  • wypełnianie arkuszy ocen, wypisywanie świadectw szkolnych, sporządzanie zestawienia statystycznego dotyczącego klasy,
  • wykonywanie innych czynności dotyczących klasy, zgodnie z zarządzeniem władz szkolnych,
  • planowanie tematyki godzin na zajęcia wychowawcze, w powiązaniu z całokształtem pracy wychowawczej Szkoły,
  • na posiedzeniach Rady Pedagogicznej składanie pisemnych i ustnych sprawozdań z przebiegu i wyników swojej pracy wychowawczej.
 3. Wychowawca ma prawo korzystać w swej pracy z pomocy merytorycznej i metodycznej ze strony właściwych placówek i instytucji oświatowych i naukowych.
 4. Wychowawca korzysta w swej pracy z pomocy merytorycznej i metodycznej nauczycieli - doradców, logopedy, pracowników Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, higienistki szkolnej, kuratorów zawodowych, pracowników Wydziału Prewencji Policji, współpracuje z instytucjami kulturalno- oświatowymi działającymi w środowisku.
 5. Bezpośredniej pomocy młodemu nauczycielowi - wychowawcy udziela opiekun stażu, Dyrektor Szkoły.

§24

 1. Pedagog szkolny wykonuje w szczególności następujące zadania:
  • uczestniczy w udzielaniu uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej polegającej na rozpoznawaniu i zaspokajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz rozpoznawaniu indywidualnych możliwości psychofizycznych,
  • uczestniczy w udzielaniu rodzicom uczniów i nauczycielom pomocy psychologiczno-pedagogicznej, polegającej na wspieraniu rodziców i nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i dydaktycznych oraz rozwijaniu ich umiejętności wychowawczych, w celu zwiększania efektywności pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów,
  • prowadzi działania pedagogiczne, mające na celu rozpoznanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów, w tym uczniów szczególnie uzdolnionych oraz planuje sposoby ich zaspokojenia,
  • uczestniczy w pracach zespołów do spraw planowania i koordynowania udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej poszczególnym uczniom, a także dokonuje oceny efektywności tej pomocy,
  • prowadzi badania i działania diagnostyczne dotyczące poszczególnych uczniów, w tym diagnozuje ich indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne,
  • wspiera mocne strony uczniów,
  • minimalizuje skutki zaburzeń rozwojowych,
  • zapobiega zaburzeniom zachowania,
  • realizuje różne formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej w środowisku szkolnym i pozaszkolnym poszczególnych uczniów,
  • prowadzi terapię indywidualną i grupową,
  • służy radą i pomocą uczniom przeżywającym trudności wynikające z niepowodzeń szkolnych bądź konfliktów rodzinnych i osobowościowych,
  • współdziała z Dyrektorem Szkoły, wychowawcami klas i wychowawcami świetlicy w zakresie rozwiązywania indywidualnych i grupowych problemów opiekuńczo – wychowawczych,
  • wykonuje zlecone przez Dyrektora Szkoły zadania z zakresu współpracy z sądami, policją, poradniami i ośrodkami oraz innymi podmiotami wspierającymi Szkołę, w rozwiązywaniu problemów wychowawczych, dydaktycznych, opiekuńczych,
  • przygotowuje zlecone przez Dyrektora Szkoły projekty opinii i materiały analityczne, w tym roczne sprawozdania o sytuacji opiekuńczo - wychowawczej Szkoły,
  • prowadzi dziennik zajęć pedagoga szkolnego, gromadzi dokumentację dla każdego ucznia objętego pomocą psychologiczno-pedagogiczną, dokumenty wydawane przez Poradnie Psychologiczno- Pedagogiczne.

§25

 1. Do zadań nauczyciela bibliotekarza należy:
  • udostępnianie książek i innych źródeł informacji,
  • tworzenie warunków do poszukiwania, porządkowania i wykorzystywania informacji z różnych źródeł oraz efektywnego posługiwania się technologią informacyjną,
  • rozbudzanie i rozwijanie indywidualnych zainteresowań uczniów oraz wyrabiania i pogłębiania u uczniów nawyku czytania i uczenia się,
  • organizowania różnorodnych działań rozwijających wrażliwość kulturową i społeczną,
  • udzielanie informacji bibliotecznych,
  • poradnictwo w wyborach czytelniczych,
  • prowadzenie przysposobienia czytelniczo-informacyjnego,
  • inspirowanie pracy aktywu czytelniczego,
  • informowanie nauczycieli o czytelnictwie uczniów,
  • organizowanie różnych form inspiracji czytelnictwa, np. apeli, konkursów.

§26

 1. W Szkole powołuje się zespoły stałe i doraźne.
 2. Zespoły doraźne (problemowe i zadaniowe) powołuje Dyrektor do wykonania określonego zadania lub rozwiązania problemu. Po zakończeniu pracy, zespół ulega rozwiązaniu.
 3. Pracą każdego zespołu kieruje przewodniczący powołany przez Dyrektora Szkoły.
 4. Nauczyciele tworzą następujące zespoły:
  • zespoły przedmiotowe:
   • zespół wychowawczy, w skład którego wchodzą nauczyciele wychowawcy.
   • zespół samokształceniowy przedmiotów humanistyczno-artystycznych, w skład którego wchodzą nauczyciele następujących przedmiotów: języka polskiego, historii, wiedzy o społeczeństwie, muzyki, plastyki, religii, nauczyciel-bibliotekarz;
   • zespół samokształceniowy przedmiotów ścisłych, w skład którego wchodzą nauczyciele następujących przedmiotów: matematyki, fizyki, techniki, informatyki;
   • zespół samokształceniowy przedmiotów przyrodniczych, w skład którego wchodzą nauczyciele następujących przedmiotów: przyrody, biologii, chemii, geografii;
   • zespół samokształceniowy edukacji wczesnoszkolnej, w skład którego wchodzą nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej;
   • zespół samokształceniowy języków obcych, w skład którego wchodzą nauczyciele języka niemieckiego, języka angielskiego;
   • zespół samokształceniowy nauczycieli wychowania fizycznego, w skład którego wchodzą nauczyciele wychowanie fizycznego;
 5. Cele i zadania zespołu przedmiotowego obejmują:
  • organizowanie współpracy nauczycieli dla uzgodnienia sposobów realizacji programów nauczania lub wychowania, korelowanie treści nauczanych przedmiotów pokrewnych, a także uwzględnianie decyzji w sprawie wyboru programów nauczania i podręczników,
  • opracowanie szczegółowych kryteriów oceniania uczniów oraz sposobów badania wyników nauczania,
  • wypracowanie zasad dostosowywania form i metod pracy na poszczególnych przedmiotach, uczniom o zbliżonych dysfunkcjach i specjalnych potrzebach edukacyjnych,
  • organizowanie wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz doradztwa metodycznego dla początkujących nauczycieli,
  • współdziałanie w organizacji pracowni i laboratoriów przedmiotowych, a także uzupełnianie ich wyposażenia,
  • wspólne opiniowanie przygotowanych w Szkole autorskich programów nauczania,
  • organizacja konkursów przedmiotowych i interdyscyplinarnych.
 6. Poszczególne zespoły opracowują plan pracy na dany rok szkolny.
 7. Na koniec każdego semestru, przewodniczący zespołów opracowują sprawozdanie z realizacji planu pracy.
 8. Cele i zadania zespołu wychowawczego obejmują:
  • zorganizowanie współpracy nauczycieli i innych osób, które realizują i wspomagają realizację zadań wychowawczych dla uwzględnienia sposobów realizacji wyznaczonych kierunków i zadań wynikających z planu wychowania,
  • ustalenie form spełniania zadań wychowawczych, odpowiednio do wieku uczniów, ich potrzeb, sytuacji rodzinnych i warunków środowiskowych,
  • wspólne opracowanie szczegółowych kryteriów oceniania i zachowania uczniów,
  • organizowanie wewnątrzszkolnego doskonalenia w dziedzinie kierowania zespołami uczniów oraz wspieranie początkujących wychowawców,
  • wspólne analizowanie sytuacji wychowawczej w Szkole i ustalanie sposobów zapobiegania niepożądanym stanom oraz kształtowania właściwego ładu,
  • organizowanie jednostkowych form opieki wychowawczej nad uczniami,
  • wspólne przygotowanie i opiniowanie eksperymentów i innowacji z zakresu wychowania,
  • inspirowanie i promowanie wiedzy z zakresu problematyki wychowawczej, z wykorzystaniem wszystkich dostępnych źródeł.

§27

Zakres zadań sekretarza Szkoły znajduje się w odrębnym dokumencie.

§28

Zakres zadań pracowników obsługi znajduje się w odrębnym dokumencie.

§29

Zakres zadań pracowników stołówki znajduje się w odrębnym dokumencie.

§30

Zakres zadań konserwatora znajduje się w odrębnym dokumencie.

§31

 1. W celu zapewnienia bezpieczeństwa, ochrony przed przemocą, uzależnieniami oraz innymi przejawami patologii społecznej, w obiekcie szkolnym nadzór prowadzi pracownik obsługi Szkoły oraz dyżurujący nauczyciele.
 2. Wszyscy uczniowie mają obowiązek dostosowania się do poleceń nauczycieli dyżurnych oraz pracowników obsługi Szkoły, podczas wchodzenia do budynku, korzystania z szatni oraz przerw międzylekcyjnych.
 3. Szkoła zapewnia uczniom opiekę oraz pełne bezpieczeństwo, w czasie organizowanych przez nauczycieli zajęć na terenie Szkoły oraz poza jej terenem, w trakcie wycieczek.
 4. Podczas zajęć obowiązkowych, nadobowiązkowych i pozalekcyjnych za bezpieczeństwo uczniów odpowiada nauczyciel prowadzący zajęcia. Zobowiązany jest on również do niezwłocznego poinformowania Dyrektora Szkoły o każdym wypadku, mającym miejsce podczas zajęć.
 5. Podczas przerwy dyżur na korytarzach pełnią wyznaczeni nauczycieli, zgodnie z harmonogramem dyżurów.
 6. Podczas zajęć poza terenem Szkoły pełną odpowiedzialność za zdrowie i bezpieczeństwo uczniów ponosi nauczyciel prowadzący zajęcia, a podczas wycieczek szkolnych - kierownik wycieczki wraz z opiekunami.
 7. W miejscach o zwiększonym ryzyku wypadku – sala gimnastyczna, pracownie: informatyki, fizyki, chemii i inne, opiekun pracowni lub inny pracownik odpowiedzialny za prowadzenie zajęć, opracowuje regulamin pracowni (stanowiska pracy) i, na początku roku, zapoznaje z nim uczniów.
 8. Budynek Szkoły jest monitorowany całodobowo (na zewnątrz i wewnątrz).
 9. Szkoła na stałe współpracuje z policją.
 10. Uczniowie powinni przestrzegać godzin wyjścia/wejścia do Szkoły.
 11. Ucznia może zwolnić z danej lekcji Dyrektor Szkoły, wychowawca klasy lub nauczyciel danych zajęć edukacyjnych – na pisemny wniosek rodziców, w którym podano przyczynę zwolnienia oraz dzień i godzinę wyjścia ze Szkoły.
 12. W przypadku nieobecności nauczyciela, można odwołać pierwsze lekcje, a zwolnić uczniów z ostatnich.
 13. Opuszczanie miejsca pracy przez nauczyciela (wyjście w trakcie zajęć) jest możliwe pod warunkiem, że Dyrektor wyrazi na to zgodę, a opiekę nad klasą przejmuje inny pracownik Szkoły.
 14. W razie zaistnienia wypadku uczniowskiego, nauczyciel, który jest jego świadkiem, zawiadamia Społecznego Inspektora Pracy oraz Dyrektora Szkoły.
 15. Dyrektor Szkoły powiadamia o wypadku zaistniałym na terenie Szkoły pogotowie ratunkowe (w razie potrzeby), rodziców oraz organ prowadzący.
 16. O wypadku śmiertelnym, ciężkim lub zbiorowym powiadamiany jest prokurator i kurator oświaty, a o wypadku w wyniku zatrucia – Państwowy Inspektor Sanitarny.

§32

Procedury postępowania w sytuacjach trudnych i kryzysowych znajdują się w odrębnym dokumencie.

§33

Procedury udzielania pierwszej pomocy znajdują się w odrębnym dokumencie.

§34

Regulamin wycieczek szkolnych znajduje się w odrębnym dokumencie.

§35

Regulamin dyżurów szkolnych znajduje się w odrębnym dokumencie.
 

Rozdział VI. Wewnątrzszkolny system oceniania

§36

 1. Wewnątrzszkolny system oceniania oparty jest na następujących dokumentach:
 2. Rozdział 3a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 12016 r. poz. 1943 z późn. zm.),
 3. rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 sierpnia 2017 r. w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych (Dz.U. poz. 1534).

§37

 1. Ocenianie wewnątrzszkolne osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności, w stosunku do wymagań edukacyjnych wynikających z programów nauczania oraz formułowaniu oceny.
 2. Rok szkolny dzieli się na dwa semestry:
  • pierwszy do końca stycznia,
  • drugi od pierwszego dnia lutego.

§38

 1. Nauczyciele, na początku każdego roku szkolnego, informują uczniów oraz rodziców (prawnych opiekunów) o wymaganiach edukacyjnych z obowiązujących i dodatkowych zajęć edukacyjnych:
  • uczniowie są informowani na pierwszej lekcji organizacyjnej przez nauczyciela przedmiotu, co potwierdzone jest wpisem do dziennika,
  • rodzice (prawni opiekunowie) informowani są przez wychowawcę na pierwszym zebraniu, co potwierdzane jest wpisem do dziennika,
  • rodzice (prawni opiekunowie) mogą również uzyskać informację bezpośrednio u nauczyciela przedmiotu,
  • wymagania edukacyjne dla poszczególnych przedmiotów (PZO) w danych klasach są dostępne na stronie internetowej szkoły,
  • uczeń ma prawo do uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych,
  • nauczyciele danych przedmiotów oraz wychowawca klasy powinni dopilnować, aby o wymaganiach edukacyjnych został poinformowany każdy uczeń oraz rodzic, co potwierdzone jest wpisem do dziennika.
 2. Wychowawca klasy, na początku każdego roku szkolnego, informuje uczniów oraz rodziców (prawnych opiekunów) o warunkach, sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania :
  • uczniowie informowani są na pierwszej godzinie do dyspozycji wychowawcy, co potwierdzone jest wpisem do dziennika internetowego,
  • rodzice (prawni opiekunowie) informowani są na pierwszym zebraniu, co potwierdzone jest wpisem do dziennika internetowego.
 3. Oceny są jawne dla ucznia i jego rodziców (prawnych opiekunów) a sprawdzone i ocenione pisemne prace kontrolne, jak również inna dokumentacja dotycząca oceniania, jest im udostępniana.
 4. Przy wystawianiu ocen z wychowania fizycznego należy brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki zajęć, jak również systematyczność udziału w zajęciach i aktywność ucznia w działaniach na rzecz sportu szkolnego i kultury fizycznej.

§39

 1. Rok szkolny składa się z dwóch semestrów.
 2. Klasyfikowanie śródroczne przeprowadza się w ostatnim tygodniu pierwszego semestru.
 3. Klasyfikacja śródroczna jest podsumowaniem osiągnięć edukacyjnych ucznia, określonych w szkolnym planie nauczania oraz jego zachowania.
 4. Klasyfikację śródroczną uczniów przeprowadza się po pierwszym semestrze.
 5. Klasyfikacja roczna w klasach 1-3 Szkoły Podstawowej polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych z zajęć edukacyjnych i zachowania ucznia w danym roku szkolnym.
 6. Klasyfikacja roczna, począwszy od klasy IV szkoły podstawowej, polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania i zachowania ucznia w danym roku szkolnym oraz ustaleniu rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.
 7. Na miesiąc przed końcoworocznym klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej, poszczególni nauczyciele są zobowiązani poinformować ucznia o przewidywanych ocenach klasyfikacyjnych.
 8. O przewidywanych ocenach niedostatecznych semestralnych i końcoworocznych oraz ocenie nagannej z zachowania, wychowawcy informują rodziców przez e-dziennik, na miesiąc przed klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej.
 9. Wszystkie proponowane oceny, nauczyciele i wychowawcy klas odnotowują w dzienniku lekcyjnym na miesiąc przed konferencją klasyfikacyjną.
 10. Ustalona przez nauczyciela niedostateczna końcoworoczna ocena klasyfikacyjna może być zmieniona tylko w wyniku egzaminu poprawkowego.
 11. Oceny klasyfikacyjne ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne.
 12. Ocenę zachowania ustala wychowawca klasy, po zasięgnięciu opinii pozostałych członków Rady Pedagogicznej.

§40

 1. Klasyfikacja roczna w klasach 1-3 Szkoły Podstawowej polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych z zajęć edukacyjnych i zachowania ucznia w danym roku szkolnym oraz ustaleniu jednej rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych i rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.
 2. Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych oraz zachowania są ocenami opisowymi, za wyjątkiem oceny z religii.
 3. Roczna opisowa ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych, o której mowa w punkcie 2, uwzględnia poziom opanowania przez ucznia wiadomości i umiejętności z zakresu wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla I etapu edukacyjnego oraz wskazuje potrzeby rozwojowe i edukacyjne ucznia, związane z przezwyciężaniem trudności w nauce lub rozwijaniu uzdolnień.
 4. Końcowa ocena klasyfikacyjna pisana jest w formie elektronicznej i drukowana na arkuszu ocen.
 5. Bieżące oceny są ocenami opisowymi lub ocenami wg skali określonej w pkt 6. niniejszego paragrafu. Dopuszcza się stosowanie „+” i „-” przy cyfrach od 2 do 5.
 6. Nauczyciel, w dzienniku elektronicznym określa, poprzez ocenianie bieżące, poziom opanowania wiedzy i umiejętności ucznia określonych programem, przyznając punkty:
  • 6 punktów otrzymuje uczeń, który:
   • posiadł umiejętności i wiedzę wykraczająca poza program nauczanie w danej klasie;
   • samodzielnie i twórczo rozwija własne uzdolnienia;
   • biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami w rozwiązywaniu problemów teoretycznych lub praktycznych;
   • proponuje rozwiązania nietypowe;
   • rozwiązuje także zadania wykraczające poza program nauczania;
   • osiąga sukcesy w konkursach,
  • 5 punktów otrzymuje uczeń, który:
   • opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności określony programem nauczanie oraz sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami;
   • rozwiązuje samodzielnie problemy teoretyczne i praktyczne ujęte programem nauczania;
   • potrafi zastosować posiadaną wiedzę do rozwiązywania zadań i problemów w nowych sytuacjach,
  • 4 punkty otrzymuje uczeń, który:
   • opanował wiadomości określone programem nauczania na poziomie średnim oraz poprawnie je stosuje;
   • rozwiązuje samodzielnie typowe zadania teoretyczne lub praktyczne,
  • 3 punkty otrzymuje uczeń, który:
   • opanował wiadomości i umiejętności określone programem nauczania na poziomie zadowalającym;
   • rozwiązuje typowe zadania teoretyczne lub praktyczne,
  • 2 punkty otrzymuje uczeń, który:
   • ma braki w przewidzianych programem danej klasy wiadomościach i umiejętnościach, ale braki te nie przekreślają możliwości uzyskania przez ucznia podstawowej wiedzy z danego obszaru w ciągu dalszej nauki;
   • rozwiązuje proste zadania teoretyczne i praktyczne z pomocą nauczyciela,
  • 1 punkt otrzymuje uczeń, który:
   • nie opanował wiadomości i umiejętności programowych, a braki w wiadomościach i umiejętnościach uniemożliwiają dalsze zdobywanie wiedzy;
   • nie jest w stanie rozwiązywać zadań nawet o niewielkim (elementarnym) stopniu trudności.
 7. Dopuszczalne są w dziennikach lekcyjnych następujące oznaczenia literowe:
  • bz - brak zadania;
  • bć - brak ćwiczeń;
  • zt - brak zeszytu;
  • bs - brak stroju gimnastycznego.
 8. Uczeń otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej, jeżeli jego osiągnięcia edukacyjne w danym roku szkolnym oceniono pozytywnie.
 9. W wyjątkowych przypadkach, Rada Pedagogiczna może postanowić o powtarzaniu klasy przez ucznia klasy 1-3 Szkoły Podstawowej ,na wniosek wychowawcy klasy oraz po zasięgnięciu opinii rodziców (prawnych opiekunów) ucznia.

§41

 1. Ocena zachowania w klasach 1-3 Szkoły Podstawowej:
  • zachowanie wzorowe - (wz) otrzymuje uczeń, który:
   • z powierzonych obowiązków wywiązuje się wzorowo;
   • wyróżnia się dużą kulturą osobistą;
   • zawsze stosuje się do uwag i poleceń nauczycieli;
   • jest zawsze punktualny, wszystkie jego nieobecności na zajęciach szkolnych są usprawiedliwione przez rodziców;
   • nosi podczas uroczystości szkolnych strój odświętny,
  • zachowanie bardzo dobre – (bdb) otrzymuje uczeń, który:
   • bez zastrzeżeń wywiązuje się z powierzonych obowiązków;
   • jest kulturalny i nie sprawia problemów wychowawczych;
   • aktywnie uczestniczy w życiu klasy i Szkoły;
   • nie posiada spóźnień nieusprawiedliwionych przez rodziców;
   • zawsze dba o porządek w klasie, estetykę swojego miejsca pracy, podręczniki i przybory szkolne;
   • nosi podczas uroczystości szkolnych strój odświętny,
  • zachowanie dobre – (db) otrzymuje uczeń, który:
   • wywiązuje się z powierzonych obowiązków;
   • jest koleżeński, stara się być kulturalny;
   • posiada nie więcej niż 5 spóźnień nieusprawiedliwionych przez rodziców;
   • dba o estetykę miejsca pracy;
   • nosi podczas uroczystości szkolnych strój odświętny,
  • zachowanie poprawne – (pop) otrzymuje uczeń, który:
   • nie wykorzystuje w pełni swoich zdolności i umiejętności;
   • jest niesystematyczny, niezdyscyplinowany;
   • nie zawsze reaguje na uwagi i polecenia nauczycieli, powoduje konflikty;
   • stara się dbać o estetykę miejsca pracy;
   • w przestrzeganiu zasad bezpieczeństwa swojego i kolegów wymaga dyscyplinowania;
   • posiada nie więcej niż 3 dni nieusprawiedliwione przez rodziców;
   • posiada nie więcej niż 5 spóźnień nieusprawiedliwionych przez rodziców;
   • zdarza się, że czasami zapomina stroju wymaganego podczas uroczystości szkolnych,
  • zachowanie nieodpowiednie – (ndp) otrzymuje uczeń, który:
   • niechętnie pracuje na zajęciach szkolnych;
   • jest niezdyscyplinowany, niesystematyczny, nieobowiązkowy;
   • nie bierze udziału w życiu klasy i Szkoły;
   • jest konfliktowy i wpływa ujemnie na zespół klasowy;
   • nie reaguje na uwagi i polecenia nauczycieli;
   • często zapomina stroju wymaganego podczas uroczystości szkolnych,
  • zachowanie naganne – (ng) otrzymuje uczeń, który:
   • niechętnie pracuje na zajęciach szkolnych;
   • jest konfliktowy, często bierze udział w kłótniach, sporach i bójkach;
   • sprawia kłopoty wychowawcze podczas zajęć szkolnych, wycieczek, wyjść i uroczystości;
   • niszczy i nie szanuje mienia własnego, cudzego i szkolnego;
   • nie uczestniczy w życiu klasy i Szkoły;
   • nie nosi stroju wymaganego podczas uroczystości szkolnych;
   • nagminnie spóźnia się na zajęcia.

§42

 1. Oceny klasyfikacyjne śródroczne i oceny klasyfikacyjne końcoworoczne w klasach 4.-8., ustala się wg następującej skali:

    Ocena słowna  

    ocena cyfrowa  

    skrót  

  celujący

  6

  cel

  bardzo dobry

  5

  bdb

  dobry

  4

  db

  dostateczny

  3

  dst

  dopuszczający

  2

  dop

  niedostateczny

  1

  ndst 2. Dopuszcza się w zakresie ocen bieżących od 2 do 5 stosowanie „+” i „ – ”.
 3. Oceny bieżące, klasyfikacyjne śródroczne i końcoworoczne ustala się, stosując następujące ogólne kryteria:
  • ocenę celującą otrzymuje uczeń, który:
   • potrafi korzystać z różnych źródeł informacji wskazanych przez nauczyciela oraz umie samodzielnie zdobywać wiadomości;
   • systematycznie wzbogaca swoją wiedzę poprzez czytanie książek i czasopism popularnonaukowych;
   • posiada wiedzę i umiejętności wykraczające poza program nauczania przedmiotu w danej klasie, samodzielnie i twórczo rozwija własne uzdolnienia;
   • jest autorem pracy wykonanej dowolną techniką, o dużych wartościach poznawczych i dydaktycznych;
   • wyraża samodzielny, krytyczny stosunek do określonych zagadnień, potrafi uzasadniać swoje zdanie, używając odpowiedniej argumentacji, będącej skutkiem nabytej samodzielnie wiedzy;
   • biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami w rozwiązywaniu problemów teoretycznych lub praktycznych z programu nauczania danej klasy, proponuje rozwiązania nietypowe, rozwiązuje także zadania wykraczające poza program nauczania tej klasy, osiąga sukcesy w konkursach i olimpiadach przedmiotowych, zawodach sportowych i innych,
  • ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który:
   • opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności określonych programem nauczania przedmiotu w danej klasie;
   • sprawnie korzysta ze wszystkich dostępnych i wskazanych przez nauczyciela źródeł informacji, potrafi również, korzystając ze wskazówek nauczyciela, dotrzeć do innych źródeł wiadomości;
   • samodzielnie rozwiązuje problemy i zadania postawione przez nauczyciela, posługując się nabytymi umiejętnościami;
   • wykazuje się aktywną postawą w czasie zajęć szkolnych;
   • bierze udział w konkursach i olimpiadach przedmiotowych, rozwiązuje dodatkowe zadania o wyższym stopniu trudności;
   • potrafi poprawnie rozumować, wykorzystując wiedzę przewidzianą programem nie tylko danego przedmiotu, ale również przedmiotów pokrewnych,
  • ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który:
   • opanował wiedzę i umiejętności w zakresie pozwalającym na rozumienie większości relacji między elementami wiedzy z danego przedmiotu nauczania;
   • potrafi korzystać ze wszystkich poznanych w czasie lekcji źródeł informacji;
   • umie samodzielnie rozwiązywać typowe zadania, natomiast zadania o stopniu trudniejszym wykonuje pod kierunkiem nauczyciela;
   • rozwiązuje niektóre dodatkowe zadania o stosunkowo niewielkiej skali trudności;
   • poprawnie rozumuje w kategoriach przyczynowo – skutkowych;
   • jest aktywny na lekcji,
  • ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który:
   • opanował podstawowe elementy wiadomości programowych pozwalające mu na rozumienie najważniejszych zagadnień;
   • potrafi pod kierunkiem nauczyciela skorzystać z podstawowych źródeł informacji;
   • potrafi wykonać proste zadania teoretyczne lub praktyczne;
   • w czasie lekcji wykazuje się aktywnością w stopniu zadowalającym,
  • ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który:
   • w ograniczonym zakresie opanował podstawowe wiadomości i umiejętności, a braki nie przekreślają możliwości uzyskania przez ucznia podstawowej wiedzy z danego przedmiotu w ciągu dalszej nauki;
   • przy pomocy nauczyciela potrafi wykonać proste zadania wymagające zastosowania podstawowych umiejętności,
  • ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który:
   • nie opanował niezbędnego minimum podstawowych wiadomości i umiejętności określonych programem nauczania przedmiotu w danej klasie, a braki w wiadomościach uniemożliwiają dalsze zdobywanie wiedzy z danego przedmiotu;
   • nawet przy pomocy nauczyciela nie potrafi wykonać prostych zadań wymagających stosowania podstawowych umiejętności.
 4. Dopuszczalne są w dziennikach lekcyjnych następujące oznaczenia literowe, których uszczegółowienie zawarte jest w PZO:
  • akt – aktywność;
  • bz – brak zadania;
  • zb – brak zeszytu;
  • bć – brak ćwiczeń;
  • bs – brak stroju gimnastycznego;
  • k – kartkówka;
  • np – nieprzygotowanie;
  • odp – odpowiedź;
  • spr - sprawdzian.
 5. Każde PZO ściśle określa skutki braku zadań zeszytu itp.
 6. Dopuszczalne jest stawianie plusów („+”) i minusów („-”) za aktywność, których uszczegółowienie zawarte jest w PZO.
 7. Ocenę semestralną ustala się w oparciu o:
  • oceny bieżące z odpowiedzi ustnych,
  • oceny ze sprawdzianów pisemnych,
  • oceny z prac domowych,
  • za aktywność i osiągnięcia obserwowane podczas zajęć szkolnych i pozaszkolnych.
 8. Szczegółowe zasady wystawiania ocen bieżących i semestralnych są , zgodne z Zasadami wystawiania ocen w Szkole Podstawowej nr 1 w Bratkowicach im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego.
 9. Laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim w Szkole Podstawowej otrzymują z danych zajęć edukacyjnych celującą roczną (semestralną) ocenę klasyfikacyjną.

§43

 1. Zasady zwalniania uczniów z zajęć wychowania fizycznego i informatyki, jak również ustalenia ich śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z tych przedmiotów, określają odrębne przepisy.
 2. Zasady zwalniania uczniów z nauki drugiego języka obcego określają odrębne przepisy.
 3. Rodzic/prawny opiekun ucznia składa w sekretariacie Szkoły pisemny wniosek wraz z oryginałem opinii lub orzeczenia Poradni Psychologiczno–Pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej.
 4. Dyrektor Szkoły wydaje decyzję o zwolnieniu ucznia z nauki drugiego języka do 7 dni roboczych od daty wpływu wniosku.
 5. Rodzic/prawny opiekun odbiera decyzję Dyrektora w sekretariacie Szkoły. Wychowawca ucznia otrzymuje egzemplarz decyzji od sekretarza Szkoły, odnotowuje zwolnienie w dzienniku lekcyjnym i arkuszu ocen oraz informuje nauczyciela uczącego. Trzeci egzemplarz pozostaje w dokumentacji szkolnej ucznia.
 6. W przypadku decyzji odmownej, rodzicowi/prawnemu opiekunowi przysługuje prawo do odwołania, za pośrednictwem Dyrektora Szkoły, do Kuratorium Oświaty w Rzeszowie, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.
 7. W przypadku zwolnienia ucznia z nauki drugiego języka obcego, wychowawca, w dokumentacji przebiegu nauczania ucznia, zamiast oceny klasyfikacyjnej, wpisuje „zwolniony” lub „zwolniona”.
 8. Uczeń zwolniony z danych zajęć edukacyjnych ma obowiązek być obecnym na tych zajęciach.
 9. W szczególnych przypadkach, gdy lekcje te są pierwszymi bądź ostatnimi zajęciami w danym dniu, uczeń może być zwolniony z tego obowiązku, na podstawie pisemnego oświadczenia rodzica/prawnego opiekuna ucznia. O tym fakcie informowani są nauczyciel uczący danego przedmiotu i wychowawca klasy.
 10. Z niniejszą procedurą zapoznaje uczniów wychowawca klasy na pierwszych zajęciach w danym roku szkolnym, natomiast rodziców (opiekunów) na pierwszym zebraniu z rodzicami.
 11. 11. Nauczyciel jest zobowiązany, na podstawie opinii Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, dostosować wymagania edukacyjne do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia i odchylenia rozwojowe lub specyficzne trudności w uczeniu się, uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom.

§44

 1. Oceny bieżące oraz śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych, dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, są ocenami opisowymi.
 2. Szczegółowe kryteria oceniania opracowuje na piśmie zespół przedmiotowy i są one jednakowe dla wszystkich uczniów z danej klasy (dla wszystkich oddziałów poszczególnych klas), z wyjątkiem tych uczniów, względem których orzeczono obniżenie wymagań edukacyjnych. Kryteria te tworzą Przedmiotowe Zasady Oceniania dla danego przedmiotu nauczania.

§45

 1. Ocenę zachowania śródroczną i końcoworoczną ustala się według następującej skali:
   

      Ocena słowna    

    Skrót  

  wzorowe

  wz

  bardzo dobre

  bdb

  dobre

  db

  poprawne

  popr

  nieodpowiednie

  ndp

  naganne

  ng

 2. Ocenę zachowania ucznia ustala wychowawca, nie później niż miesiąc przed klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej, uwzględniając:
  • opinie uczniów wyrażających własne zdanie o zachowaniu kolegów,
  • samoocenę uczniów,
  • opinie nauczycieli i pracowników Szkoły,
  • uwagi odnotowane w dzienniku,
  • frekwencję,
  • możliwość poprawy zachowania,
  • funkcjonowanie ucznia w środowisku szkolnym,
  • wywiązywanie się z obowiązków ucznia,
  • dbałość o honor i tradycje Szkoły,
  • dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób,
  • godne i kulturalne zachowanie w Szkole i poza nią,
  • okazywanie szacunku innym osobom.
 3. Ocena z zachowania nie może mieć wpływu na oceny z zajęć edukacyjnych.
 4. Ocena zachowania ustalona przez wychowawcę jest ostateczna. Wychowawca przedstawia ją do zatwierdzenia na Radzie Pedagogicznej.
 5. Wychowawca klasy może, w szczególnie uzasadnionych przypadkach, zmienić końcoworoczną ocenę zachowania ucznia, po klasyfikacyjnym posiedzeniu Rady Pedagogicznej i zatwierdzić zmienioną ocenę na nadzwyczajnym posiedzeniu Rady Pedagogicznej. Powodem zmiany oceny muszą być uzasadnione okoliczności.
 6. Ustala się następujące kryteria oceny zachowania w klasach 4–8 Szkoły Podstawowej:
  • ocenę wzorową otrzymuje uczeń, który:
   • z powierzonych obowiązków wywiązuje się bez zastrzeżeń, jest przygotowany do zajęć, osiąga wyniki w nauce adekwatne do swoich możliwości;
   • nie spóźnia się na lekcje;
   • podczas pobytu w Szkole nie wychodzi poza jej teren;
   • wszystkie opuszczone godziny ma usprawiedliwione;
   • wyróżnia się wysoką kulturą osobistą;
   • podejmuje zadania wykraczające poza podstawowe obowiązki powierzone przez Szkołę;
   • aktywnie uczestniczy w życiu Szkoły;
   • udziela się w organizacjach szkolnych;
   • bierze aktywny udział w konkursach szkolnych lub przedmiotowych;
   • uczestniczy w zawodach sportowych;
   • bierze udział w uroczystościach szkolnych;
   • uczeń może mieć 1-2 uwagi negatywne niewielkiej szkodliwości, bez godzin nieusprawiedliwionych, bez przemocy, wymuszeń, pod warunkiem, że są one wielokrotnie równoważone pochwałami;
   • nie stosuje cyberprzemocy wobec innych uczniów i nauczycieli m. in. poprzez prześladowanie, zastraszanie, nękanie, wyśmiewanie innych osób z wykorzystaniem Internetu i narzędzi typu elektronicznego tj. sms-ów, e-mail, witryn internetowych, for, portali społecznościowych i innych;
   • zawsze nosi obuwie zmienne i ma stosowny dla ucznia strój,
  • ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który:
   • wywiązuje się z powierzonych obowiązków; jest przygotowany do zajęć, osiąga wyniki w nauce adekwatne do swoich możliwości;
   • jest kulturalny i nie sprawia problemów wychowawczych;
   • podczas pobytu w Szkole nie wychodzi poza jej teren;
   • może mieć nie więcej niż 3 uwagi negatywne niewielkiej szkodliwości bez przemocy, wymuszeń, pod warunkiem, że są one wielokrotnie równoważone pochwałami;
   • aktywnie uczestniczy w życiu klasy;
   • uczestniczy w zajęciach pozalekcyjnych;
   • wszystkie opuszczone godziny ma usprawiedliwione;
   • nie posiada więcej niż 2 spóźnienia;
   • nie stosuje cyberprzemocy wobec innych uczniów i nauczycieli m. in. poprzez prześladowanie, zastraszanie, nękanie, wyśmiewanie innych osób z wykorzystaniem Internetu i narzędzi typu elektronicznego tj. sms-ów, e-mail, witryn internetowych, for, portali społecznościowych i innych;
   • zawsze nosi obuwie zmienne i ma stosowny dla ucznia strój,
  • ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który:
   • osiąga wyniki w nauce adekwatne do swoich możliwości;
   • nie stwarza swoim zachowaniem kłopotów wychowawczych;
   • może mieć nie więcej niż 5 uwag negatywnych niewielkiej szkodliwości, bez przemocy, wymuszeń, pod warunkiem, że są one wielokrotnie równoważone pochwałami;
   • wypełnia podstawowe zadania wyznaczone przez Szkołę;
   • nosi obuwie zmienne i ma stosowny dla ucznia strój;
   • podczas pobytu w Szkole nie wychodzi poza jej teren;
   • nie wyraża się wulgarnie;
   • posiada nie więcej niż 5 godzin nieusprawiedliwionych;
   • posiada nie więcej niż 5 spóźnień;
   • przejawia aktywność społeczną;
   • nie stosuje cyberprzemocy wobec innych uczniów i nauczycieli m. in. poprzez prześladowanie, zastraszanie, nękanie, wyśmiewanie innych osób z wykorzystaniem Internetu i narzędzi typu elektronicznego tj. sms-ów, e-mail, witryn internetowych, for, portali społecznościowych i innych,
  • ocenę poprawną otrzymuje uczeń, który:
   • nie wykorzystuje w pełni swoich zdolności i umiejętności;
   • jest niesystematyczny, niezdyscyplinowany;
   • sporadycznie przeszkadza w prowadzeniu lekcji;
   • jest mało aktywny społecznie;
   • podczas pobytu w Szkole nie wychodzi poza jej teren;
   • nie ubliża kolegom;
   • czasami nie nosi obuwia zmiennego i nie ma stosownego dla ucznia stroju;
   • może mieć nie więcej niż 6 uwag negatywnych niewielkiej szkodliwości bez przemocy, pod warunkiem, że są one wielokrotnie równoważone pochwałami;
   • posiada nie więcej niż 6 godzin nieusprawiedliwionych;
   • posiada nie więcej niż 6 spóźnień;
   • nie stosuje cyberprzemocy wobec innych uczniów i nauczycieli m. in. poprzez prześladowanie, zastraszanie, nękanie, wyśmiewanie innych osób z wykorzystaniem Internetu i narzędzi typu elektronicznego tj. sms-ów, e-mail, witryn internetowych, for, portali społecznościowych i innych,
  • ocenę nieodpowiednią otrzymuje uczeń, który:
   • osiąga wyniki zaniżone w stosunku do swoich możliwości;
   • lekceważy obowiązki szkolne i normy współżycia społecznego, jest nieuprzejmy wobec nauczycieli i innych osób, jest nieposłuszny, zaczepia innych, prowokuje sprzeczki, bójki, sprawia problemy wychowawcze;
   • nie bierze udziału w życiu klasy i Szkoły;
   • pali papierosy;
   • pije alkohol;
   • stosuje inne używki;
   • wyraża się wulgarnie;
   • stosuje przemoc słowną i niszczy mienie szkolne;
   • podczas pobytu w Szkole wychodzi poza jej teren;
   • posiada liczne uwagi w e-dzienniku;
   • posiada nie więcej niż 10 godzin nieusprawiedliwionych;
   • posiada nie więcej niż 10 spóźnień;
   • stosuje cyberprzemoc wobec innych uczniów i nauczycieli m. in. poprzez prześladowanie, zastraszanie, nękanie, wyśmiewanie innych osób z wykorzystaniem Internetu i narzędzi typu elektronicznego tj. sms-ów, e-mail, witryn internetowych, for, portali społecznościowych i innych,
  • ocenę naganną otrzymuje uczeń, który:
   • często spóźnia się na zajęcia edukacyjne;
   • nie uważa na lekcjach i nagminnie przeszkadza w prowadzeniu zajęć;
   • podczas pobytu w Szkole wychodzi poza jej teren;
   • wchodzi w kolizje z prawem;
   • wagaruje, ma dużo godzin nieusprawiedliwionych – powyżej 10;
   • ulega nałogom, pije alkohol i stosuje inne używki, pali papierosy;
   • stwarza sytuacje zagrażające zdrowiu i życiu swojemu lub kolegów;
   • niszczy mienie szkolne i prowokuje innych do jego niszczenia;
   • kradnie, stosuje wymuszenia, zastrasza innych;
   • stosuje przemoc fizyczną i słowną;
   • łamie inne zasady i przepisy obowiązujące w Szkole.
 7. Jeżeli uczeń jest nieobecny w Szkole przez minimum 10 dni, to jego Rodzic (prawny opiekun) ma obowiązek przedstawić zwolnienie lekarskie za dany okres nieobecności dziecka.

§46

 1. Oceniane są indywidualne możliwości ucznia.
 2. Ocenie podlegają:
  • umiejętności i wiadomości nabyte w procesie nauczania i uczenia się,
  • systematyczność pracy ucznia,
  • samodzielne wytwory ucznia,
  • zaangażowanie i kreatywność ucznia,
  • umiejętność prezentowania wiedzy.
 3. Formy i metody sprawdzania osiągnięć i postępów uczniów:
  • odpowiedź ustna,
  • dyskusja,
  • zadanie domowe,
  • wypracowanie,
  • kartkówka (obejmująca niewielką partię materiału, co najwyżej z trzech poprzedzających lekcji i trwająca nie dłużej niż 15 minut),
  • praca klasowa (obejmuje większą partię materiału i trwa, co najmniej 1 godzinę lekcyjną),
  • test,
  • referat,
  • praca w grupach i praca samodzielna,
  • praca pozalekcyjna, np. konkursy, olimpiady, koła zainteresowań itp.,
  • testowanie sprawności fizycznej,
  • ćwiczenia praktyczne i ćwiczenia laboratoryjne,
  • pokaz, praca projektowa,
  • prezentacje indywidualne i grupowe,
  • opracowanie i wykonanie pomocy dydaktycznych i wytwory pracy własnej ucznia,
  • obserwacja i rozmowa z uczniem,
  • sprawdzian wykonania pracy domowej,
  • aktywność na zajęciach,
  • praca z różnymi tekstami źródłowymi.

§47

 1. Sprawdzanie i ocenianie osiągnięć i postępów uczniów cechuje:
  • obiektywizm,
  • indywidualizacja,
  • konsekwencja,
  • systematyczność,
  • jawność.
 2. Prace klasowe zapowiedziane są, co najmniej na tydzień wcześniej, nauczyciel musi dokonać przy tym wpisu w dzienniku w momencie zapowiedzi.
 3. Powinno się uwzględniać na sprawdzianie pytania o różnym stopniu trudności.
 4. W przypadku nieobecności nauczyciela w dniu pracy klasowej, termin należy ponownie uzgodnić z klasą, przy czym nie obowiązuje jednotygodniowe wyprzedzenie.
 5. Każda praca klasowa poprzedzona jest lekcją powtórzeniową.
 6. Termin oddawania prac pisemnych do 14 dni.
 7. Kartkówka z trzech ostatnich lekcji nie musi być zapowiedziana.
 8. Kartkówka nie może trwać dłużej niż 15 minut.
 9. Uczeń może być w semestrze 2 razy lub 1 raz, (gdy jest 1 godzina tygodniowo) nieprzygotowany do lekcji, z wyjątkiem zapowiedzianych prac kontrolnych, jednak musi to zgłosić przed zajęciami. Nauczyciel odnotowuje ten fakt w dzienniku („np”), nie ma to jednak wpływu na ocenę końcową.
 10. Uczeń, po jednodniowej nieobecności w Szkole, ma obowiązek uzupełnić omówiony materiał i odrobić zadaną pracę domową, być przygotowany do lekcji.
 11. Zgłoszone przez ucznia nieprzygotowanie, po wywołaniu go do odpowiedzi, pociąga za sobą wpisanie oceny niedostatecznej.
 12. Prawo do ulg w pytaniu zostaje zawieszone na 5 tygodni przed konferencją klasyfikacyjną.
 13. Częstotliwość sprawdzania:
  • jednego dnia może odbyć się jedna praca klasowa,
  • tygodniowo mogą odbyć się maksymalnie trzy prace klasowe,
  • na każdej lekcji sprawdzane są ilościowo prace domowe, zaś jakościowo, w miarę potrzeb, nie rzadziej niż raz w semestrze.

§48

 1. Po każdej pracy klasowej z języka polskigo i matematyki dokonuje się analizy błędów i poprawy. Z innych przedmiotów, w zależności od potrzeb zespołu klasowego.
 2. Uczniowie, u których stwierdzono braki, mogą je uzupełnić, wykonując dodatkowe zadania domowe.
 3. Za zgodą nauczyciela, uczeń może poprawić niekorzystny wynik pracy pisemnej ( z której otrzymał maksymalnie ocenę dostateczną). Dodatkowe informacje znajdują się w PZO.
 4. Uczniowie mający kłopoty ze zrozumieniem pewnych partii materiału, mogą skorzystać z dodatkowej pomocy i oceny postępów w nauce, w terminach uzgodnionych z nauczycielem.

§49

 1. Na prośbę ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów), nauczyciel ustalający ocenę, powinien ją uzasadnić, podając szczegółowe kryteria, przewidziane dla danego przedmiotu.
 2. Oceny są jawne, zarówno dla ucznia jak i jego rodziców (prawnych opiekunów).
 3. Uczeń poinformowany jest o ocenie, w momencie jej wystawienia.
 4. Sprawdzone i ocenione pisemne prace kontrolne, są przechowywane przez nauczyciela do końca roku szkolnego (31 sierpnia).
 5. Nauczyciel ma obowiązek udostępnienia uczniowi lub jego rodzicom (opiekunom prawnym) sprawdzonych i ocenionych pisemnych prac ucznia.
 6. Na prośbę ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów), nauczyciel ustalający ocenę powinien ją uzasadnić.
 7. Rodzice (prawni opiekunowie) są informowani o postępach w nauce, frekwencji i zachowaniu uczniów:
  • na spotkaniach klasowych,
  • na indywidualnych spotkaniach, w terminie wyznaczonym przez nauczycieli (w miarę potrzeb),
  • poprzez korespondencję w dzienniczku (według ustaleń nauczyciela), zeszycie przedmiotowym,
  • poprzez dziennik internetowy,
  • poprzez rozmowy telefoniczne–potwierdzone zapisem w e-dzienniku.
 8. Nauczyciele przedmiotów zobowiązani są, co najmniej na miesiąc przed klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej, zaproponować końcoworoczne oceny wszystkim uczniom.
 9. Wychowawcy klas mają obowiązek poinformować uczniów i ich rodziców (prawnych opiekunów) o przewidywanych ocenach końcoworocznych na spotkaniach klasowych, nie później niż miesiąc przed terminem klasyfikacyjnego posiedzenia Rady Pedagogicznej.
 10. Poinformowanie nie jest równoznaczne z wystawieniem zaproponowanych ocen. Uczeń, w zależności od dalszych postępów edukacyjnych, może otrzymać wyższą lub niższa ocenę końcoworoczną.

§50

 1. Uczeń może uzyskać, wyższą niż proponowana, roczną ocenę klasyfikacyjną z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych, wynikających z realizowanego programu nauczania, zgodnie z PZO.
 2. O uzyskanie wyższej niż proponowana, rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, może ubiegać się uczeń, który:
  • posiada bieżące oceny dające podstawę do ubiegania się o ocenę wyższą niż proponowana,
  • w ciągu całego roku szkolnego systematycznie uczęszczał na zajęcia lekcyjne (nie ma nieusprawiedliwionych nieobecności, a jego nieobecności spowodowane były chorobą lub innymi ważnymi przyczynami),
  • na bieżąco prowadził i uzupełniał wymagane przez nauczyciela: zeszyt przedmiotowy, ćwiczenia, notatki, prace zaliczeniowe,
  • systematycznie odrabiał zadania domowe,
  • ma oceny z wszystkich wymaganych przez nauczyciela prac kontrolnych (kartkówki, sprawdziany, zadania klasowe).
 3. Uczeń, który chce skorzystać z prawa podwyższenia rocznej oceny klasyfikacyjnej, zwraca się do nauczyciela danego przedmiotu z pisemną prośbą, o umożliwienie uzyskania wyższej niż proponowana rocznej oceny klasyfikacyjnej.
 4. Prośbę składa w ciągu dwóch dni od uzyskania informacji o proponowanej rocznej ocenie klasyfikacyjnej. Prośba powinna zawierać informację, o jaką ocenę ubiega się uczeń, uzasadnienie oraz podpis ucznia i rodziców (prawnych opiekunów).
 5. Nauczyciel, w ciągu trzech dni od otrzymania prośby, ustala formę i terminy poprawy proponowanej oceny.
 6. Treści zagadnień związanych z podwyższeniem oceny są zgodne z wymaganiami zawartymi w PZO.
 7. Uczeń, który skorzystał z prawa podwyższenia rocznej oceny klasyfikacyjnej, w wyniku niespełnienia wymagań nauczyciela, nie może otrzymać oceny niższej niż proponowana.

§51

 1. Uczeń może uzyskać wyższą niż proponowana klasyfikacyjną ocenę z zachowania, zgodnie z wymaganiami WZO.
 2. O uzyskanie oceny zachowania wyższej niż przewidywana może ubiegać się uczeń, który:
  • nie otrzymał w danym roku szkolnym żadnej, z przewidywanej w Statucie Szkoły kar;
  • w dokumentacji szkolnej nie ma zapisów dotyczących: wagarów, agresji czynnej, wandalizmu, braku kultury osobistej wobec uczniów i pracowników Szkoły.
 3. Uczeń, który chce skorzystać z prawa podwyższenia rocznej oceny klasyfikacyjnej z zachowania, zwraca się do wychowawcy, z pisemną prośbą o uzyskanie wyższej niż przewidywana klasyfikacyjnej oceny zachowania i uzasadnia swoje stanowisko.
 4. Prośbę składa w ciągu dwóch dni od uzyskania informacji o proponowanej rocznej ocenie klasyfikacyjnej z zachowania.
 5. Wychowawca, na podstawie wymagań WZO ustala obszary zachowania, które uczeń powinien poprawić.
 6. Obserwacja ucznia oraz ponowne zasięgnięcie opinii nauczycieli, szkolnego pedagoga i pracowników Szkoły oraz zapisy w dokumentacji klasowej, są podstawą do wystawienia wyższej niż proponowana rocznej oceny klasyfikacyjnej z zachowania.

§52

 1. Uczeń lub jego rodzice mogą zgłosić zastrzeżenia do Dyrektora Szkoły, jeżeli uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami dotyczącymi trybu ustalania tej oceny.
 2. Wymienione zastrzeżenia zgłasza się od dnia ustalenia rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych lub rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, nie później jednak niż w terminie 2 dni roboczych od dnia zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych.
 3. W przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, Dyrektor Szkoły powołuje komisję, która:
  • w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych – przeprowadza sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia, oraz ustala roczną ocenę klasyfikacyjną z danych zajęć edukacyjnych,
  • w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania – ustala roczną ocenę klasyfikacyjną.
 4. Ustalona przez komisję roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych oraz roczna ocena klasyfikacyjna zachowania nie może być niższa od ustalonej wcześniej oceny. Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna, z wyjątkiem negatywnej rocznej oceny klasyfikacyjnej, która może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego.
 5. Komisje działają w trybie i na zasadach ustalonych przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania.
 6. Przepisy ust. 1.–5. stosuje się w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, ustalonej w wyniku egzaminu poprawkowego, z tym, że termin do zgłoszenia zastrzeżeń wynosi 5 dni roboczych od dnia przeprowadzenia egzaminu poprawkowego. W tym przypadku ocena ustalona przez komisję jest ostateczna.

§53

 1. Począwszy od klasy IV Szkoły Podstawowej, uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej otrzymał negatywną ocenę klasyfikacyjną z jednego albo dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych – może przystąpić do egzaminu poprawkowego z tych zajęć.
 2. Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez Dyrektora Szkoły.
 3. Warunki, tryb i formę egzaminu poprawkowego ustala minister właściwy do spraw oświaty i wychowania.
 4. Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego, nie otrzymuje promocji do klasy programowo wyższej i powtarza klasę.
 5. Rada Pedagogiczna, uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia, może jeden raz, w ciągu danego etapu edukacyjnego, promować do klasy programowo wyższej ucznia, który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, pod warunkiem, że te zajęcia są realizowane w klasie programowo wyższej.
 6. Uczeń może nie być klasyfikowany z jednego, kilku albo wszystkich zajęć edukacyjnych, jeżeli brak jest podstaw do ustalenia śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej z powodu nieobecności ucznia na tych zajęciach przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia w okresie, za który przeprowadzana jest klasyfikacja.
 7. Uczeń nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin klasyfikacyjny.
 8. Uczeń nieklasyfikowany z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin klasyfikacyjny za zgodą Rady Pedagogicznej.
 9. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza komisja powołana przez Dyrektora Szkoły.
 10. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się nie później niż w dniu poprzedzającym dzień zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Termin egzaminu klasyfikacyjnego uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami.
 11. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu klasyfikacyjnego w ustalonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie wyznaczonym przez dyrektora szkoły.
 12. Ocena ustalona w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego jest ostateczna.
 13. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej.
 14. Egzamin klasyfikacyjny z plastyki, muzyki, zajęć artystycznych, zajęć technicznych, informatyki, wychowania fizycznego ma przede wszystkim formę zadań praktycznych.
 15. Egzamin przeprowadza komisja, w której skład wchodzą: Dyrektor Szkoły - jako przewodniczący komisji, nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne, nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne.
 16. Podczas egzaminu klasyfikacyjnego mogą być obecni - w charakterze obserwatorów - rodzice ucznia.
 17. Z egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół, zawierający: nazwę zajęć edukacyjnych, z których był przeprowadzony egzamin; imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji, termin egzaminu klasyfikacyjnego, imię i nazwisko ucznia, zadania egzaminacyjne, ustaloną ocenę klasyfikacyjną.
 18. Do protokołu dołącza się odpowiednio pisemne prace ucznia, zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia i zwięzłą informację o wykonaniu przez ucznia zadania praktycznego. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.

§54

 1. Uczeń kończy Szkołę Podstawową, jeżeli, w wyniku klasyfikacji końcowej, otrzymał ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych pozytywne końcowe oceny klasyfikacyjne i przystąpił ponadto do egzaminu ósmoklasisty.
 2. O ukończeniu Szkoły przez ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, wydane ze względu na niepełnosprawność intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, postanawia Rada Pedagogiczna, uwzględniając ustalenia zawarte w indywidualnym programie edukacyjno-terapeutycznym.
 3. Uczeń Szkoły Podstawowej, który nie spełnił wymienionych warunków, powtarza ostatnią klasę Szkoły Podstawowej.

Rozdział VII. Organizacja zajęć edukacyjnych

§ 55

 1. Podstawową jednostką organizacyjną Szkoły jest oddział złożony z uczniów, którzy w jednorocznym kursie nauki danego roku szkolnego uczą się wszystkich przedmiotów, określonych planem nauczania.
 2. Ilość uczniów w oddziale nie powinna przekraczać liczby określonej przepisami ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania.
 3. Zajęcia edukacyjne w klasach I etapu edukacyjnego są prowadzone w oddziałach liczących nie więcej niż 25 uczniów, a w szczególnych przypadkach określonych ustawą, nie więcej niż 27.

§ 56

 1. Dyrektor, na podstawie orzeczenia wydanego przez PPP organizuje zajęcia rewalidacyjne, których celem jest wspomaganie rozwoju psychofizycznego ucznia z uwzględnieniem jego indywidualnych potrzeb.
 2. Zajęcia uwzględnione są w arkuszu organizacyjnym pracy Szkoły na dany rok szkolny. 

§ 57

 1. W klasach IV-VIII Szkoły Podstawowej podział na grupy jest obowiązkowy, zgodnie z przepisami ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania.
 2. W przypadku oddziałów liczących odpowiednio mniej niż 25 lub 27 uczniów, podziału na grupy można dokonywać za zgodą organu prowadzącego Szkołę.

§ 58

 1. Podstawową formą pracy Szkoły są zajęcia dydaktyczno - wychowawcze prowadzone w systemie:
  1) edukacji wczesnoszkolnej na pierwszym etapie edukacyjnym,
  2) klasowo-lekcyjnym na drugim etapie edukacyjnym.
 2. Jednostka lekcyjna trwa 45 minut.
 3. Tygodniowy rozkład zajęć na pierwszym etapie edukacyjnym określa ogólny przydział czasu na poszczególne zajęcia, wyznaczone ramowym planem nauczania.

§ 59

 1. Uwzględniając potrzeby rozwojowe uczniów, Szkoła organizuje zajęcia dodatkowe, stosownie do posiadanych środków finansowych.
 2. Zajęcia dodatkowe mogą być prowadzone w grupach międzyklasowych i międzyoddziałowych poza systemem klasowo-lekcyjnym.
 3. Liczbę uczestników zajęć z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej określają przepisy ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania.

§ 60

 1. Do realizacji celów statutowych Szkoła posiada odpowiednie pomieszczenia:
  • dwie sale gimnastyczne,
  • dwie sale komputerowe,
  • siłownię,
  • pracownię biologiczną,
  • pracownię fizyczno – chemiczną,
  • bibliotekę z ICIM,
  • świetlicę,
 2. Korzystanie z klasopracowni i pomieszczeń dydaktycznych określają odrębne regulaminy.

§ 61

 1. Dyrektor Szkoły powierza każdy oddział szczególnej opiece wychowawczej jednemu z nauczycieli, zwanemu wychowawcą klasy, spośród uczących w tym oddziale.
 2. Dla zapewnienia ciągłości i skuteczności pracy wychowawczej przyjęto zasadę, aby nauczyciel wychowawca opiekował się danym oddziałem w ciągu całego etapu edukacyjnego.
 3. Zmiana wychowawcy klasy może nastąpić przed rozpoczęciem nowego roku szkolnego lub, w uzasadnionych przypadkach, także w trakcie trwania roku szkolnego.
 4. Formy spełniania zadań nauczyciela, wychowawca dostosowuje do wieku uczniów, ich potrzeb oraz warunków środowiskowych Szkoły.

§ 62

 1. Termin rozpoczęcia i zakończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych, przerw świątecznych oraz ferii zimowych i letnich określa rozporządzenie ministra właściwego ds. oświaty i wychowania w sprawie organizacji roku szkolnego.
 2. Na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacyjnego Szkoły, Dyrektor Szkoły, z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy, przedstawia tygodniowy rozkład zajęć edukacyjnych.

§ 63

 1. Religia, jako szkolny przedmiot nieobowiązkowy, jest prowadzona dla uczniów, których rodzice wyrażają takie życzenie.
 2. Życzenie wyrażone jest w formie pisemnego oświadczenia, nie musi być ponawiane w kolejnym roku szkolnym, może natomiast zostać zmienione.

§ 64

 1. Dla wszystkich uczniów klas IV - VIII organizowane są zajęcia edukacyjne „Wychowanie do życia w rodzinie”.
 2. Udział ucznia w zajęciach „Wychowanie do życia w rodzinie” nie jest obowiązkowy.
 3. Uczeń nie bierze udziału w zajęciach, jeżeli jego rodzice zgłoszą Dyrektorowi Szkoły, w formie pisemnej, rezygnację z udziału ucznia w zajęciach.
 4. Uczniowie, których rodzice nie wyrazili zgody na uczestniczenie ich dzieci w zajęciach „Wychowania do życia w rodzinie”, w podziale godzin rozpoczynają zajęcia godzinę później lub kończą o godzinę wcześniej.

§ 65

 1. Szkoła może przyjmować studentów szkół wyższych kształcących nauczycieli na praktyki pedagogiczne, na podstawie pisemnego porozumienia zawartego między Dyrektorem Szkoły, a szkołą wyższą lub (za jego zgodą) poszczególnymi nauczycielami a szkołą wyższą.
 2. Szkoła może prowadzić działalność innowacyjną, zgodnie z odrębnymi przepisami.

Rozdział VIII. Prawa i obowiązki uczniów

§ 66

 1. Uczeń ma prawo do:
  • zapoznania się z programem nauczania, jego treścią, celami i stawianymi wymaganiami, w tym z wymogami stosowanego w Szkole systemu oceniania,
  • właściwie zorganizowanego procesu kształcenia, zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej,
  • opieki wychowawczej i warunków pobytu w Szkole zapewniających bezpieczeństwo, ochronę przed wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź psychicznej,
  • życzliwego, podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno-wychowawczym,
  • rozwijania zainteresowań, zdolności i talentów,
  • korzystania z poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego i zawodowego,
  • przejawiania własnej aktywności w zdobywaniu wiedzy i umiejętności przy wykorzystaniu wszystkich możliwości Szkoły,
  • wyrażania opinii i wątpliwości dotyczących treści nauczania oraz uzyskiwania na nie wyjaśnień i odpowiedzi,
  • przedstawiania wychowawcy klasy, Dyrektorowi Szkoły i innym nauczycielom swoich problemów oraz uzyskania od nich pomocy, odpowiedzi, wyjaśnień,
  • poszanowania godności własnej w sprawach osobistych, rodzinnych i koleżeńskich, zachowania w tajemnicy jego problemów i spraw pozaszkolnych, powierzonych w zaufaniu,
  • ochrony danych osobowych, które są gromadzone i przechowywane w urządzeniach elektronicznych oraz w postaci akt,
  • jawnego wyrażania opinii dotyczących życia Szkoły, nie może to jednak uwłaczać niczyjej godności osobistej,
  • organizowania i uczestnictwa w działalności kulturalnej, wolontariackiej, oświatowej, sportowej i rozrywkowej, zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi, w porozumieniu z Dyrektorem Szkoły,
  • uczestniczenia w zajęciach lekcyjnych, pozalekcyjnych i pozaszkolnych; udokumentowana pozaszkolna działalność ucznia jest oceniana na równi z działalnością szkolną,
  • reprezentowania Szkoły we wszystkich konkursach, przeglądach, zawodach i innych imprezach, zgodnie ze swoimi umiejętnościami i możliwościami,
  • korzystania z pomieszczeń szkolnych, ale tylko w obecności nauczyciela,
  • dostępu do sprawdzonych i ocenionych prac pisemnych ucznia,
  • dostępu do dokumentacji dotyczącej egzaminów.

§ 67

 1. Uczeń ma obowiązek:
  • przestrzegania postanowień zawartych w Statucie Szkoły oraz innych regulaminach i dokumentach Szkoły, o których mowa w Statucie,
  • systematycznego i aktywnego uczestnictwa w zajęciach lekcyjnych i w życiu Szkoły,
  • przestrzegania zasad kultury współżycia w odniesieniu do kolegów, nauczycieli, innych pracowników Szkoły i osób dorosłych,
  • dbania o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz swoich kolegów - uczniom zabrania się palenia tytoniu, picia alkoholu, używania narkotyków i innych środków odurzających (za powyższe przekroczenia stosuje się w Szkole surowe kary, poczynając od nagany Dyrektora wzwyż),
  • troszczenia się o mienie Szkoły i jej estetyczny wygląd, starania się o utrzymanie czystości i porządku na terenie Szkoły, przynoszenia obuwia zmiennego (wyłącznie sportowego),
  • opuszczania sal lekcyjnych podczas przerw, uczniowie korzystają z pomieszczeń szkolnych w pierwszej kolejności, tylko w przypadku imprez wcześniej zaplanowanych, podczas korzystania ze sprzętu i pomieszczeń szkolnych zobowiązani są do przestrzegania regulaminów znajdujących się w pracowniach oraz instrukcji obsługi urządzeń,
  • brania udziału w zajęciach edukacyjnych, przygotowywania się do nich oraz właściwego zachowywania się w ich trakcie:
   • po dzwonku na lekcję należy zachować ciszę na korytarzu i w klasopracowni;
   • przebywać podczas lekcji w określonej sali pod opieką nauczyciela; wyjście z niej może nastąpić w wyjątkowych przypadkach, a fakt ten zostaje odnotowany w e-dzienniku;
   • punktualnie i systematycznie uczęszczać na lekcje;
   • uzupełniać braki wynikające z absencji;
   • starannie prowadzić zeszyty, zgodnie z wymogami nauczycieli;
   • starannie i sumiennie odrabiać prace domowe,
   • przebywania podczas zajęć lekcyjnych tylko na terenie Szkoły. Podczas zajęć edukacyjnych i przerw nie wolno uczniom samodzielnie wychodzić poza teren Szkoły,
  • usprawiedliwiania, w określonym terminie i formie, nieobecności na zajęciach edukacyjnych:
   • każda nieobecność powinna być usprawiedliwiona w ciągu 14 dni od powrotu ucznia do Szkoły;
   • jeżeli uczeń jest chory i nieobecność zapowiada się na okres dłuższy niż 7 dni, rodzic (opiekun) powinien poinformować o tym wychowawcę klasy;
   • w przypadku, gdy nieobecność nie zostanie usprawiedliwiona w ustalonym terminie, wszystkie godziny traktowane są jako nieusprawiedliwione;
   • nieusprawiedliwienie nieobecności powyżej 100 godzin lekcyjnych, powoduje wdrożenie procedur związanych z wypełnianiem obowiązku szkolnego,
  • dbania o schludny wygląd, noszenia ubrań w stonowanych kolorach oraz odpowiedniej długości,
  • na terenie Szkoły uczniowie nie mogą prezentować ekstrawaganckich fryzur ani makijażu, malować paznokci, nosić biżuterii np. w nosie , brwiach itp. (chłopcy w uchu, dziewczęta kilku kolczyków na jednym uchu),
  • uczniowie powinni dbać o higienę osobistą,
  • na terenie Szkoły uczniowie mogą korzystać z telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych według następujących zasad:
   • na czas trwania zajęć edukacyjnych należy wyłączyć telefony komórkowe i inne urządzenia elektroniczne i schować je do plecaka szkolnego;
   • nie wolno robić zdjęć, nagrywać i filmować nauczycieli, uczniów i innych pracowników szkoły bez ich wiedzy i zgody, nagrywanie dźwięku i obrazu jest zabronione zarówno na lekcji, jak również w czasie przerw;
   • nie wolno nagrywać przebiegu lekcji bez zgody nauczyciela prowadzącego. Dotyczy to zarówno nagrań z telefonu, dyktafonu czy odtwarzacza MP;
   • w czasie lekcji nie wolno korzystać z odtwarzaczy MP i nie można także korzystać ze słuchawek. Sprzęt powinien być wyłączony i znajdować się w plecaku szkolnym;
   • uczeń może korzystać na lekcji z telefonu tabletu lub innego urządzenia elektronicznego tylko w celach edukacyjnych, jeśli wymaga tego np. tok lekcji, na wyraźną prośbę lub zgodę nauczyciela prowadzącego, o czym poinformowany jest na początku roku szkolnego (zapis w WZO);
   • niedopuszczalne jest nagrywanie lub fotografowanie sytuacji niezgodnych z powszechnie przyjętymi normami etycznymi i społecznymi oraz przesyłanie treści obrażających inne osoby;
   • poza zajęciami edukacyjnymi (przerwy, czas przed i po zajęciach, świetlica, jadalnia) telefon może być używany w trybie „milczy”;
   • w przypadku naruszenia powyższych ustaleń nauczyciel ma prawo odebrania telefonu (urządzenia elektronicznego) po uprzednim wyłączeniu go przez ucznia, a następnie zdeponowania w sekretariacie Szkoły. Po odbiór telefonu zgłaszają się rodzice lub prawni opiekunowie ucznia. 

§ 68

 1. Uczeń może być nagradzany za:
  • rzetelną naukę i wzorowe zachowanie,
  • wybitne osiągnięcia,
  • pracę na rzecz Szkoły i środowiska.
 2. W Szkole przewiduje się następujące nagrody dla uczniów:
  • pochwała wychowawcy w obecności klasy,
  • pochwała Dyrektora Szkoły w obecności społeczności szkolnej,
  • nagrody książkowe,
  • dyplomy,
  • listy gratulacyjne dla rodziców,
  • inne (wycieczka, nagroda rzeczowa, wyjazd do kina itp.) 

§ 69

 1. Uczeń może być ukarany:
  • ustnym upomnieniem wychowawcy w obecności klasy,
  • naganą wychowawcy z wpisem do e-dziennika oraz powiadomieniem rodziców lub prawnych opiekunów ucznia,
  • ustnym upomnieniem Dyrektora Szkoły,
  • naganą Dyrektora Szkoły w obecności społeczności szkolnej - uczeń ukarany naganą Dyrektora Szkoły nie może brać udziału w imprezach rozrywkowych organizowanych przez Szkołę. Dyrektor Szkoły udziela nagany w porozumieniu z wychowawcą klasy. O udzielonej naganie Dyrektora Szkoły wychowawca informuje rodziców lub prawnych opiekunów ucznia,
  • zawieszeniem prawa do udziału w zajęciach pozalekcyjnych oraz do reprezentowania Szkoły na zewnątrz,
  • przeniesieniem przez Dyrektora Szkoły do równoległej klasy na wniosek wychowawcy,
  • przeniesieniem do innej Szkoły, po wyczerpaniu wszystkich możliwości oddziaływań wychowawczych. Uchwałę o przeniesieniu podejmuje Rada Pedagogiczna. Na wniosek Dyrektora Szkoły uczeń może zostać przeniesiony przez Kuratora Oświaty do innej szkoły.
  • Sposób ukarania dostosowuje się do rodzaju popełnionego przez ucznia wykroczenia.
 2. Wykonanie kary może zostać zawieszone na czas próby (nie dłuższy niż 3 miesiące), jeśli uczeń uzyska poręczenie wychowawcy, Samorządu Klasowego lub Uczniowskiego, Rady Pedagogicznej.
 3. W Szkole nie wolno stosować kar naruszających nietykalność i godność osobistą uczniów. 

§ 70

 1. Szkoła ma obowiązek informowania rodziców (prawnych opiekunów) ucznia o przyznanej mu nagrodzie lub zastosowanej wobec niego karze. Obowiązek ten spełnia wychowawca zainteresowanego ucznia. 

§ 71

 1. Szkoła udziela pomocy materialnej uczniom szkoły.
 2. Korzystanie z pomocy materialnej jest dobrowolne i odbywa się na wniosek:
  • rodziców (opiekunów prawnych),
  • nauczyciela.
 3. Pomoc materialna w Szkole Podstawowej Nr1 w Bratkowicach jest organizowana w formie:
  • bezpłatnych obiadów,
  • stypendiów za wyniki w nauce, osiągnięcia sportowe lub artystyczne,
  • innych, w zależności od potrzeb i możliwości.
 4. Stypendium z Programu Stypendialnego Gminy Świlcza za wyniki w nauce, osiągnięcia sportowe lub artystyczne może otrzymać uczeń, będący mieszkańcem Gminy Świlcza i uczęszczający do szkół publicznych.

Rozdział XIX. Biblioteka szkolna

§ 72 

 1. Biblioteka szkolna jest pracownią szkolną służącą realizacji potrzeb i zainteresowań uczniów, zadań dydaktyczno-wychowawczych szkoły oraz doskonalenia warsztatu pracy nauczycieli.
 2. W skład biblioteki wchodzą: wypożyczalnia, czytelnia, Intrnetowe Centrum Informacji Multimedialnej (ICIM). Zasady korzystania z w/w zasobów zawarte są w Regulaminie biblioteki.
 3. Biblioteka gromadzi zbiory piśmiennicze i audiowizualne, w celu zapewnienia uczniom i nauczycielom dostępu do podstawowych źródeł informacji. Należą do nich:
  • lektury,
  • beletrystyka,
  • literatura popularno-naukowa i naukowa,
  • wydawnictwa informacyjne i albumowe,
  • programy, podręczniki szkolne, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe,
  • materiały audiowizualne i multimedialne,
  • czasopisma metodyczne dla nauczycieli, czasopisma dla dzieci i popularno-naukowe.
 4. Biblioteka szkolna prowadzi katalog alfabetyczny zbiorów (autorski, lektur szkolnych) i katalog rzeczowy, dla uczniów i nauczycieli oraz kartotekę zagadnieniową i teczki tematyczne.
 5. Biblioteka udostępnia swoje zbiory w czasie zajęć dydaktycznych, zgodnie z organizacją roku szkolnego.
 6. Za zbiory przekazane do pracowni przedmiotowej odpowiada nauczyciel opiekujący się pracownią.
 7. Kontrolę zbiorów bibliotecznych przeprowadza się co najmniej raz na 10 lat.
 8. Biblioteka szkolna prowadzi następującą dokumentację pracy:
  • dziennik zajęć biblioteki szkolnej (jeden dla dwóch pracowników),
  • rejestr przybytków,
  • księgę inwentarza głównego książek,
  • księgę inwentarza podręczników i broszur,
  • księgę inwentarza zbiorów specjalnych i zbiorów audiowizualnych,
  • księgę ubytków,
  • rejestr czasopism prenumerowanych przez szkołę,
  • statystykę wypożyczeń.
 9. Zadania i obowiązki bibliotekarza zawarte są w Regulaminie biblioteki.

§ 73

 1. Użytkownikami biblioteki szkolnej są: uczniowie, rodzice, nauczyciele, pracownicy administracji i obsługi, a także, za zgodą Dyrektora Szkoły, inne osoby np. studenci, emeryci.
 2. Użytkownicy biblioteki mają prawo do bezpłatnego korzystania ze zbiorów bibliotecznych, zgodnie z Regulaminem biblioteki.

§ 74

 1. Biblioteka szkolna współpracuje z uczniami w zakresie:
  • poradnictwa w wyborach czytelniczych,
  • rozwijania zainteresowań czytelniczych, edukacyjnych i kulturalnych,
  • opieki nad aktywem bibliotecznym,
  • przygotowania uczniów do olimpiad i konkursów przedmiotowych,
  • pracy z uczniem zdolnym i mającym trudności w nauce,
  • organizowania imprez bibliotecznych, akcji czytelniczych, społecznych i działań związanych z promocją Szkoły i biblioteki,
  • udostępniania podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych,
  • informowania uczniów o aktywności czytelniczej,
  • współpracy z Samorządem Uczniowskim. 

§ 75

 1. Biblioteka szkolna współpracuje z nauczycielami w zakresie:
  • współdziałania w realizacji zadań dydaktyczno wychowawczych, poprzez dobór odpowiedniej literatury,
  • współdziałania w organizowaniu spotkań autorskich, wycieczek do innych bibliotek,
  • współdziałanie w organizowaniu imprez bibliotecznych ogólnoszkolnych i lokalnych,
  • umożliwiania poszukiwania informacji z rożnych źródeł, z wykorzystaniem technologii informacyjnej,
  • współdziałania w zakresie egzekwowania regulaminu biblioteki,
  • konsultowania w sprawach selekcji księgozbioru,
  • informowania o stanie czytelnictwa i zadłużeniach uczniów,
  • współdziałania w zakresie kształtowania właściwych postaw społecznych i kulturowych i uwzględniania propozycji nauczycieli dotyczących gromadzenia zbiorów. 

§ 76

 1. Biblioteka szkolna współpracuje z rodzicami w zakresie:
  • informowania o stanie czytelnictwa i zadłużeniach,
  • udostępniania księgozbioru zainteresowanym rodzicom,
  • współuczestnictwa w organizowaniu różnych działań na rzecz upowszechniania czytelnictwa,
  • uzupełniania zbiorów – otrzymywanie książek w darze i finansowanych przez Radę Rodziców. 

§ 77

 1. Biblioteka szkolna współpracuje z innymi bibliotekami w zakresie:
  • organizowania wycieczek do bibliotek publicznych na lekcje biblioteczne,
  • udziału w wydarzeniach kulturalnych promujących czytelnictwo w innych bibliotekach,
  • udziału w spotkaniach autorskich organizowanych w innych bibliotekach,
  • przekazywania informacji o wydarzeniach kulturalnych i wspieranie działalności innych bibliotek,
  • udziału w konkursach czytelniczych i literackich organizowanych w innych bibliotekach,
  • udziału w organizowanych przez Bibliotekę Pedagogiczną konferencjach metodycznych, różnych formach dokształcania i doskonalenia warsztatu pracy nauczyciela bibliotekarza.

Rozdział XX. Ceremoniał szkolny

§ 78

 1. Patronem Szkoły Podstawowej Nr 1 w Bratkowicach jest Sługa Boży Kardynał Stefan Wyszyński - Prymas Tysiąclecia.
 2. Szkoła posiada symbole:
  • sztandar Szkoły, 
  • hymn Szkoły poświęcony Patronowi Szkoły,
  • logo Szkoły. 

§ 79

 1. Sztandar Szkoły jest przechowywany na terenie Szkoły w zamkniętej gablocie.
 2. Sztandarem opiekuje się poczet sztandarowy pod kierunkiem nauczycieli – opiekunów Samorządu Uczniowskiego.
 3. Poczet powoływany jest przez Samorząd Uczniowski i ma skład trzyosobowy.
 4. Poczet sztandarowy wytypowany jest z uczniów klas starszych Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Bratkowicach.
 5. Skład osobowy pocztu sztandarowego:
  • chorąży (sztandarowy) - jeden uczeń,
  • asysta - dwie uczennice.
 6. Kadencja pocztu trwa jeden rok szkolny.
 7. Decyzją Samorządu Uczniowskiego, uczniowie mogą być odwołani ze składu pocztu.
 8. Poczet sztandarowy zawsze występuje w strojach galowych ze swymi insygniami:
  • uczeń-ciemne spodnie, biała koszula i odświętne obuwie,
  • uczennice - białe bluzki, ciemne spódnice i odświętne obuwie,
  • w trakcie uroczystości na wolnym powietrzu, poczet może nosić okrycia wierzchnie.
 9. Insygniami pocztu sztandarowego są: biało-czerwone szarfy biegnące z prawego ramienia do lewego boku i białe rękawiczki.
 10. Sztandar uczestniczy w uroczystościach szkolnych oraz poza Szkołą, na zaproszenie innych szkół i instytucji lub organizacji.
 11. Sztandar odprowadza zmarłych nauczycieli na miejsce spoczynku.
 12. Podczas uroczystości żałobnych sztandar ozdabia kir (czarna wstęga) uwiązana pod głowicą (orłem).
 13. Sztandar oddaje honory:
  • na komendę „do hymnu” i „do hymnu Szkoły”,
  • w czasie wykonywania „Roty”,
  • gdy grany jest sygnał „Wojsko Polskie” (uroczystości z udziałem wojska),
  • w trakcie ślubowania uczniów klas pierwszych,
  • podczas opuszczenia trumny do grobu,
  • w trakcie minuty ciszy dla uczczenia pamięci,
  • podczas składania wieńców, kwiatów i zniczy przez delegację Szkoły,
  • w trakcie uroczystości kościelnych.
 14. Uroczystości szkolne z udziałem sztandaru Szkoły:
  • rozpoczęcie roku szkolnego,
  • ślubowanie klas pierwszych oraz pasowanie na ucznia,
  • zakończenie roku szkolnego,
  • uroczystości kościelne, regionalne lub okolicznościowe,
  • uroczystości pogrzebowe nauczycieli. 

§ 80

 1. Szkoła posiada logo Szkoły.
 2. Logo Szkoły umieszczane jest na:
  • stronie internetowej Szkoły,
  • kartach tytułowych najważniejszych dokumentów szkolnych, teczkach, dyplomach, zaproszeniach, życzeniach, pismach wychodzących itp.

§ 81

 1. Do uroczystości szkolnych tworzących ceremoniał zalicza się:
  • święta państwowe,
  • Święto Niepodległości,
  • Święto Konstytucji 3 Maja,
  • Dzień Edukacji Narodowej,
  • ślubowanie klas pierwszych i pasowanie na ucznia.
 2. Zachowanie uczestników uroczystości szkolnych:
  • na komendę prowadzącego uroczystość:
   1. „Baczność, Poczet Sztandarowy Sztandar Szkoły wprowadzić” - wszyscy uczestnicy przyjmują postawę zasadniczą i zachowują ją do komendy „Spocznij!”;
   2. „Do hymnu” lub „Do hymnu Szkoły” - w postawie zasadniczej (na baczność) odśpiewuje się hymn państwowy lub hymn Szkoły, o ile prowadzący nie zarządzi inaczej;
   3. „Do ślubowania” - uczestnicy pozostają w postawie zasadniczej, do jego zakończenia komendą „Spocznij”;
   4. na zakończenie części oficjalnej każdej uroczystości szkolnej pada komenda: „Baczność, Poczet Sztandarowy Sztandar Szkoły wyprowadzić” - uczestnicy uroczystości przyjmują postawę zasadniczą a poczet wyprowadza sztandar. Po wyprowadzeniu sztandaru prowadzący podaje komendę „Spocznij!”,
  • za galowy strój szkolny ucznia Szkoły Podstawowej Nr 1 w Bratkowicach przyjmuje się:
   1. białą koszulę /bluzkę;
   2. ciemne spodnie/ spódnicę,
  • strój ten obowiązuje w czasie uroczystości szkolnych, określonych w kalendarzu imprez szkolnych,
  • podczas wykonywania lub odtwarzania hymnu państwowego obowiązuje zachowanie powagi i spokoju oraz zdjęcie nakrycia głowy (chłopcy/mężczyźni).

Rozdział XI. Współdziałanie Szkoły z rodzicami

§ 82

 1. Rodzice i nauczyciele ściśle ze sobą współpracują w zakresie nauczania, wychowania, opieki i profilaktyki.
 2. Podstawową formą współpracy są kontakty indywidualne wychowawców i rodziców oraz konsultacje i zebrania rodzicielskie.
 3. Rodzice uczestniczą w zebraniach rodzicielskich. W przypadku, gdy rodzic nie może wziąć udziału w zebraniu z przyczyn od niego niezależnych, powinien skonsultować się z wychowawcą w innym terminie. 

§ 83

 1. Formy współdziałania ze Szkołą uwzględniają prawo rodziców do:
  • znajomości zadań i zamierzeń dydaktyczno - wychowawczych w danym oddziale klasy i Szkole,
  • znajomości przepisów dotyczących oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania egzaminów,
  • uzyskiwania rzetelnej informacji na temat postępów w nauce i zachowaniu swego dziecka oraz przyczyn trudności w nauce:
   • na zebraniach;
   • podczas indywidualnych konsultacji, w terminie ustalonym wcześniej z nauczycielem, konsultacje te nie mogą odbywać się w czasie lekcji;
   • w kontaktach z pedagogiem szkolnym, higienistką,
 • uzyskiwania informacji i porad w sprawach wychowania i dalszego kształcenia swych dzieci,
 • udziału w uroczystościach i imprezach szkolnych oraz działaniach gospodarczych,
 • wyrażania i przekazywania Organowi sprawującemu nadzór pedagogiczny oraz Organowi Prowadzącemu opinii na temat pracy Szkoły.
   

Postanowienia końcowe

§ 84

 1. Szkoła prowadzi i przechowuje dokumentację, zgodnie z odrębnymi przepisami.
 2. Zasady prowadzenia przez Szkołę gospodarki finansowej i materiałowej określają odrębne przepisy.
 3. Zmiany w niniejszym Statucie uchwala Rada Pedagogiczna zwykłą większością głosów, przy obecności, co najmniej 2/3 regulaminowego składu Rady.
 4. Wniosek o dokonanie zmiany, organy Szkoły kierują do Rady Pedagogicznej, która uchwala zmiany, po zaopiniowaniu ich przez wszystkie organy Szkoły.
 5. Dyrektor Szkoły posiada prawo, aby po kilku nowelizacjach Statutu Szkoły, publikować, w drodze własnego obwieszczenia, jego tekst jednolity. 

§ 85

 1. Sprawy nie objęte niniejszym Statutem regulują:
  • Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 1996r. Nr 67, poz. 329) z późniejszymi zmianami,
  • Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela ( Dz.U. z 2003r. Nr 118, poz. 1112) z późniejszymi zmianami oraz przepisy wykonawcze do nich,
  • Inne regulaminy i dokumenty Szkoły Podstawowej Nr 1 w Bratkowicach.
 2. Wszystkie sprawy szczegółowe nieuregulowane niniejszymi ustaleniami oraz sprawy sporne, wynikające z realizacji tych ustaleń rozstrzyga Dyrektor Szkoły.